Diagnostyka różnicowa i rokowanie w ilościowych zaburzeniach świadomości

dr n. med. Krzysztof Dzięgiel1,2
lek. Łukasz Dylewicz2

1Katedra Neurochirurgii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z o.o. w Gdańsku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Krzysztof Dzięgiel

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,

Szpital im. M. Kopernika

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

e-mail: krzysztof.dziegiel@uwm.edu.pl

 • W artykule przedstawiono zarys zasad diagnostyki różnicowej z rokowaniem w ilościowych zaburzeniach świadomości, również u dzieci
 • W pracy zwrócono szczególną uwagę na diagnostykę śpiączki


Świadomość uznawana jest za bardzo istotny stan charakteryzujący się z jednej strony conscientia, co w języku łacińskim oznacza sumienie, przytomność, z drugiej – „towarzyszącym zjawiskom psychicznym poczuciem ich przeżywania”1.

Do zaburzeń świadomości mogą prowadzić2:

 • strukturalne uszkodzenia mózgowia, np. udar niedokrwienny czy krwotoczny, guzy
 • toksyny egzogenne
 • zaburzenia odżywiania lub zaburzenia metaboliczne w przebiegu np. cukrzycy, mocznicy
 • infekcje ośrodkowego układu nerwowego, sepsa
 • napady padaczkowe
 • urazy mózgu ze stłuczeniem, obrzękiem czy krwiakiem wewnątrzczaszkowym
 • wychłodzenie organizmu lub odwrotnie – udar cieplny.

Z przeprowadzonych analiz statystycznych wynika, że dominująca etiologia śpiączek u dzieci jest nieurazowa, przy czym przyczyna toksyczna stanowi ok. 59% przypadków. Wśród przyczyn zatruć u dzieci dominują: alkohol, substancje uzależniające, leki neurologiczne3-5. Opisywany jest także problem uzależnień od środków takich jak pseudoefedryna, dekstrometorfan, różne substancje dostępne bez recepty6. Część badań potwierdza dominującą nieurazową przyczynę śpiączek u dzieci i wskazuje etiologię zakaźną7. Różnice w udziale przyczyn zaburzeń świadomości u dzieci wynikają zapewne z uwarunkowań środowiskowych i wskazują jednocześnie, jak istotna jest diagnostyka wstępna.

Pełna świadomość to stan, gdy „pełny strumień światła wysyca jaźń”, utrzymując umysł w przytomności. Nieprawidłowe obniżenie natężenia świadomości, utrzymując tę samą formułę opisywania, można określić jako różny stopień zaburzenia strumienia tego światła. Zaburzenia ilościowe będą opisywane jako mniejsze bądź większe zaburzenia natężenia, natomiast zaburzenia jakościowe wiązać się będą z właściwościami tego strumienia, jego barwami8,9.

Ilościowe zaburzenia świadomości możemy podzielić na:

 • przedsenność (praesomnolentia) – chory łatwo odwraca uwagę, przejawia skłonność do zasypiania, budzi się samorzutnie, nieostro spostrzega zjawiska w otoczeniu, obniża się jego reakcja na bodźce zewnętrzne; nawiązuje kontakt słowny
 • senność (somnolentia) – zachowana jest orientacja w otoczeniu, w czasie i co do własnej osoby, lecz bardziej zaburzona niż w przedsenności; chory musi wykonać pewien wysiłek, aby nie zasnąć; czynności takie jak połykanie, picie nie są zaburzone, występuje spowolnienie ruchowe; następuje między innymi pod wpływem czynników zakaźnych, toksycznych, przy obecności zmian organicznych mózgowia
 • stan przedśpiączkowy (semicoma, sopor) – chory reaguje na silne bodźce, np. potrząsanie czy głośny hałas, jedynie lekkim poruszeniem się, grymasem twarzy, nie nawiązuje kontaktu słownego, nie połyka pokarmów
 • śpiączka (coma) – brak reakcji chorego nawet na bardzo silne bodźce, brak odruchów głębokich i powierzchownych (arefleksja, bezwiedne oddawanie moczu i kału lub jego niemożność); można stwierdzić jedynie niewielką reakcję źrenic na światło.

Ponieważ do ilościowych zaburzeń świadomości mogą prowadzić różne przyczyny, u dzieci należy wykonywać badania przedmiotowe i podmiotowe bardzo wnikliwie. Dokładny wywiad należy zbierać od opiekunów i/lub świadków przebiegu zaburzeń świadomości. B...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Śpiączka

W latach 60. ubiegłego wieku Plum i Posner po raz pierwszy użyli sformułowania „śpiączka”10. Stan taki charakteryzuje się poważnym i długotrwałym [...]

Niereaktywny stan wybudzenia (dawniej stan wegetatywny)

Termin „stan wegetatywny” (VS – vegetative state) wprowadzili Janeth i Plum w 1972 r., określając go jako zdolność chorego do rozwoju [...]

Stan minimalnej świadomości

W stanie minimalnej świadomości (MCS – minimally conscious state) pojawiają się ruchy gałek ocznych z ich celowym śledzeniem poruszającego się w [...]

Zespół zamknięcia

Zespół zamknięcia (LIS – locked-in syndrome) charakteryzuje się tetraplegią i anartrią z niewielkimi zaburzeniami świadomości. Uważa się, że jest wynikiem uszkodzenia [...]

Stan ukrytego poznawania

Chorzy w stanie ukrytego poznawania (CC – covert cognition) nie mogą się porozumiewać z otoczeniem, ale podczas prób wykonania zadań w [...]

Diagnozowanie zaburzeń świadomości

Różnicowanie stanu MCS z VS jest stosunkowo trudne, szczególnie określenie odpowiednich założeń co do wykonywania rehabilitacji medycznej z przewidywaniem dalszego przebiegu [...]

Podsumowanie

Ograniczanie strumienia odbioru i analizowania bodźców zewnętrznych i z wewnątrz organizmu w przebiegu np. infekcji, zatruć czy urazów może doprowadzić do [...]

Do góry