Błona przedsiatkówkowa – o czym należy wiedzieć, kwalifikując pacjenta do zabiegu

dr n. med. Michał Post

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

Klinika Okulistyki, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med., FEBO Michał Post

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

ul. Marszałkowska 24/26, 00-576 Warszawa

e-mail: michalpost.md@gmail.com

  • Jednym z celów artykułu jest przegląd piśmiennictwa na temat czynników predykcyjnych dla ostrości wzroku po operacji błony przedsiatkówkowej
  • W pracy przedstawiono ponadto hipotezy dotyczące powstawania błony przedsiatkówkowej i sposoby leczenia tego schorzenia


Błona przedsiatkówkowa (ERM – epiretinal membrane) jest włóknisto-komórkową tkanką powstającą na wewnętrznej powierzchni siatkówki. Idiopatyczna, pierwotna ERM jest najczęstszą postacią i powstaje w oku bez innych patologii lub przebytych interwencji chirurgicznych. O wtórnej ERM mówi się, gdy jej rozwój jest skutkiem procesu chorobowego (retinopatia cukrzycowa, zakrzep żyły środkowej siatkówki, odwarstwienie siatkówki, zapalenie siatkówki itp.) lub leczniczego (np. krioterapia/laseroterapia siatkówki). Błona przedsiatkówkowa prawie zawsze znajduje się w tylnym biegunie siatkówki w obrębie arkad naczyniowych. Nawet jeśli ERM nie pokrywa dołka, może dojść do pogorszenia widzenia z powodu trakcyjnego fałdowania siatkówki, które rozciąga się do dołka. Powstałe metamorfopsje (krzywienie obrazu) mogą istotnie obniżyć jakość życia pacjenta, np. poprzez uniemożliwienie czytania.

Według badania Blue Mountains Eye Study średni wiek rozpoznania ERM wynosi 65 lat1. Częstość występowania tego schorzenia w pierwszym oku wynosi 1,1% rocznie, natomiast w drugim oku – 2,7% rocznie1. Z kolei w metaanalizie z 2017 r. standaryzowane wiekowo oszacowania rozpowszechnienia wczesnej ERM (tzw. makulopatia celofanowa) wynosiły 6,5%, natomiast zaawansowanej – 2,6%2.

Głównymi składnikami błony przedsiatkówkowej są komórki glejowe siatkówki i nabłonka barwnikowego siatkówki (częściej we wtórnych ERM, np. po przedarciu/odwarstwieniu siatkówki). Ponadto w badaniu histopatologicznym można zidentyfikować włókniste astrocyty, fibrocyty, miofibrocyty i makrofagi.

Jaka jest przyczyna powstawania błony przedsiatkówkowej?

Patogeneza ERM budzi kontrowersje. Istnieją dwie powszechnie rozważane hipotezy i jedna nowsza teoria, przy czym wszystkie uznają tylne odłączenie ciała szklistego (PVD – posterior vitreous detachment) za krytyczne zdarzenie inicjujące powstawanie ERM. W rzeczywistości częściowe lub całkowite PVD udokumentowano w 85-90% wszystkich przypadków ERM. Tkanka podobna do ERM, prawdopodobnie zmętniała i pomarszczona tylna błona ciała szklistego, została znaleziona w 10% oczu bez PVD. Może to tłumaczyć rzadkie zjawisko samoistnego oddzielenia ERM towarzyszące PVD.

Hipoteza 1: migracja mikrogleju

Robert Foos pierwotnie zaproponował teorię mówiącą o tym, że mikropęknięcia w błonie granicznej wewnętrznej (ILM – internal limiting membrane) siatkówki, które powstają w wyniku PVD, umożliwiają komórkom mikrogleju migrację i rozprzestrzenianie si...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Progresja błony przedsiatkówkowej

Tylko 9,3% wczesnych ERM (celofanowych) rozwija się w błony włókniste z fałdami siatkówki1. Około 29% wszystkich błon przedsiatkówkowych (w tym 16,1% cięższych ERM z istotnymi [...]

Leczenie

Standardowym leczeniem w przypadku błony przedsiatkówkowej jest witrektomia przez część płaską ciała rzęskowego (PPV – pars plana vitrectomy) z peelingiem plamki, przy czym [...]

Czynniki rokownicze poprawy ostrości wzroku po witrektomii

Dotychczas nie wykazano, by płeć była istotnym czynnikiem rokowniczym pooperacyjnej poprawy ostrości wzroku5. Wyniki badania Coppoli i wsp. opublikowane w 2021 r. sugerują [...]

Elektroretinogram wieloogniskowy

Wieloogniskowy elektroretinogram (mfERG – multifocal electroretinogram) stanowi wartościowe uzupełnienie innych metod diagnostycznych oceniających funkcję plamki. W codziennej praktyce okulistycznej jest używany znacznie [...]

Podsumowanie

Podstawą sukcesu operacji peelingu ERM są staranny dobór pacjentów i odpowiedni czas interwencji. Kwalifikując pacjenta do zabiegu, należy pamiętać, że jest to [...]

Do góry