Praktyka kliniczna

Postępowanie żywieniowe w opiece paliatywnej

Dr n. med. Joanna Krawczyk 1

1 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Lek. Leszek Kraj 2

2 Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: Lek. Leszek Kraj, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Mimo postępu, jakiego dokonano w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych, wciąż niemożliwe jest wyleczenie wielu z nich, jak również niemożliwe jest znaczące wydłużenie czasu przeżycia chorego. Po wyczerpaniu możliwości leczenia przyczynowego dalsza terapia jest ukierunkowana na znoszenie lub łagodzenie objawów, przynoszenie ulgi w cierpieniu oraz zachowanie bądź poprawę jakości życia. Taka opieka jest określana mianem opieki paliatywnej. Oprócz dolegliwości bólowych występujących u większości pacjentów terminalnemu zaawansowaniu choroby towarzyszy także wiele innych objawów klinicznych. Do najczęstszych należą: zmęczenie, jadłowstręt, nudności, wymioty, zaparcia, ilościowe bądź jakościowe zaburzenia świadomości, np. senność, majaczenie.[1]

Główną przyczyną wspomnianych dolegliwości jest sama obecność zaawansowanego nowotworu i aktualnie stosowane leki (np. opioidy), choć nie bez znaczenia jest również przebyte leczenie przeciwnowotworowe, choroby współistniejące, towarzyszący lęk, strach i depresja oraz cierpienia natury egzystencjalnej.

Mając na względzie powyższe, uwarunkowane wieloczynnikowo zaburzenia w stanie odżywienia i metaboliczne pod postacią nowotworowej kacheksji bądź też nowotworowego zespołu anoreksja-kacheksja (cancer anorexia-cachexia syndrome – CACS) dotyczą większości chorych w opiece paliatywnej – 70-80 proc., zaś ponad 30 proc. wykazuje cechy ciężkiego niedożywienia. Wspomniane zespoły kliniczne prowadzą do znaczącego upośledzenia jakości życia, szybszej utraty niezależności funkcjonalnej oraz korelują z gorszym stanem sprawności ogólnej. Ponadto uważa się, iż CACS stanowi bezpośrednią przyczynę zgonu nawet u 20 proc. pacjentów, szczególnie z rakiem trzustki i górnego odcinka przewodu pokarmowego.[2-4]

Właściwe postępowanie żywieniowe, a niekiedy wdrożenie odpowiedniego leczenia żywieniowego w odpowiednim momencie może przynosić wymierne korzyści kliniczne. Z drugiej zaś strony nieprawidłowe postępowanie żywieniowe i podejmowanie leczenia żywieniowego nieadekwatnego do aktualnego stanu chorego, np. intensywna alimentacja chorego w stanie terminalnym, jest niecelowa i może przynosić wymierne szkody. Podkreśla się, iż opieka paliatywna powinna być kompleksowa. Zatem jednym z jej nieodłącznych elementów jest interwencja żywieniowa.

Interwencja żywieniowa w opiece paliatywnej

Interwencja żywieniowa, niezależnie od charakterystyki poddawanych jej pacjentów, składa się z kilku etapów.[5] Pierwszym powinna być ocena stanu odżywienia i stanu ogólnego pacjenta oraz rozpoznanie ewentualnych zaburzeń w stanie odżywienia w poł...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Interwencja żywieniowa w opiece paliatywnej

Interwencja żywieniowa, niezależnie od charakterystyki poddawanych jej pacjentów, składa się z kilku etapów.[5] Pierwszym powinna być ocena stanu odżywienia i stanu [...]

Poradnictwo żywieniowe w opiece paliatywnej

Poradnictwo żywieniowe to jeden z najistotniejszych elementów interwencji żywieniowych w opiece paliatywnej. Zapobieganie rozwojowi bądź pogłębianiu niedożywienia, dłuższe utrzymanie niezależności funkcjonalnej, [...]

Podsumowanie

1. Interwencje żywieniowe to niezwykle istotny element kompleksowej opieki paliatywnej. Poprawa jakości życia i dłuższe utrzymanie niezależności funkcjonalnej to niekwestionowane korzyści [...]
Do góry