Jak ja to robię

Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa guzów stromalnych wpustu – doświadczenia własne

Dr n. med. Michał Spychalski

Prof. dr hab. med. Adam Dziki

Centrum Leczenia Jelit Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Adam Dziki, Centrum Leczenia Jelit, Szpital Specjalistyczny w Brzezinach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny

Leczenie guzów stromalnych przewodu pokarmowego opiera się na resekcji R0 bez konieczności rozległej limfadenektomii. Wobec powyższego standardem leczenia GIST staje się jeden z wariantów techniki małoinwazyjnej. Problemem w przypadku guzów w lokalizacji podwpustowej pozostaje dostęp chirurgiczny. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo przełyku i śledziony wykonanie laparoskopowej resekcji klinowej jest trudne technicznie. Alternatywą dla resekcji chirurgicznej jest endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa. W prezentowanej pracy przedstawiamy dwa przypadki chorych leczonych z powodu guzów stromalnych wpustu, u których z powodzeniem zastosowano technikę endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej.

Guzy stromalne (gastrointestinal stromal tumors – GISTs) są najczęstszymi guzami mezenchymalnymi przewodu pokarmowego. Nowotwory te wywodzą się z komórek zwojów śródściennych Cajala. Patognomiczną cechą ponad 90 proc. tych nowotworów jest ekspresja antygenu CD117 odpowiadającemu błonowemu receptorowi c-kit o aktywności kinazy tyrozynowej.[1] Częstość występowania tego nowotworu mezenchymalnego waha się pomiędzy 12 a 20 przypadkami na milion. Najczęstszą lokalizacją guzów stromalnych w przewodzie pokarmowym jest żołądek.[2] Leczenie chirurgiczne jest podstawową terapią guzów pierwotnych ocenianych jako resekcyjne w badaniach przedoperacyjnych, przy braku przerzutów odległych. W wyższych stopniach zaawansowania możliwe jest włączenie terapii neoadjuwantowej – inhibitora kinazy tyrozynowej w celu redukcji wielkości guza, co może umożliwić resekcję R0 zmiany. Z uwagi na niewielkie ryzyko przerzutów do węzłów chłonnych standardem leczenia operacyjnego jest wycięcie guza w granicach zdrowych tkanek bez konieczności wykonywania rozległych zabiegów resekcyjnych połączonych z regionalną limfadenektomią.[3] Stąd coraz większe zainteresowanie zastosowaniem chirurgicznych technik mało inwazyjnych w leczeniu guzów stromalnych. W przypadku lokalizacji guza na krzywiźnie większej standardowym postępowaniem jest laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka.[4] Wyzwaniem dla chirurga pozostają guzy okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego. Klinowe wycięcie guza w tej lokalizacji jest często niemożliwe. Alternatywą dla techniki klasycznej są techniki hybrydowe łączące elementy resekcji laparoskopowych z endoskopią. Technika ta została przez nas zastosowana po raz pierwszy w Polsce w 2014 roku.[5] W prezentowanej pracy przedstawiamy opisy przypadków dwóch chorych z guzami stromalnymi wpustu leczonych za pomocą endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej (ryc. 1-7). Zabieg ten naszym zdaniem stanowi cenną alternatywę dla operacji klasycznej oraz technik hybrydowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku 1

W sierpniu i październiku 2015 w Szpitalu Specjalistycznym w Brzezinach wykonano dwa zabiegi endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej guzów podśluzówkowych okolicy podwpustowej. W [...]

Dyskusja

Leczenie guzów stromalnych żołądka oparte jest na założeniu resekcji en block bez konieczności zachowania szerokich marginesów chirurgicznych wokół zmiany. Z uwagi [...]
Do góry