Postępy

Optyczne techniki diagnozowania raka pęcherza moczowego nienaciekającego błony mięśniowej

Dr hab. med. Anna Kołodziej

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Anna Kołodziej, Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Uniwersytet Medyczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Rak pęcherza moczowego wywodzący się z nabłonka urotelialnego jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Europie i zajmuje czwarte miejsce w kolejności występowania u mężczyzn na świecie, po nowotworze gruczołu krokowego, płuc i raku jelita grubego.[1] Z ponad 150 tys. nowych przypadków raka pęcherza wykrywanych rocznie mniej więcej 80 proc. jest w stadium nowotworu nienaciekającego błony mięśniowej właściwej (Ta, T1, Tis), który może być leczony endoskopowo.[2]

Historia naturalna raka urotelialnego pęcherza moczowego jest niejednorodna, obejmuje guzy o niskim potencjale złośliwości (low-grade), które po wykonanej elektroresekcji – TURB (transurethral resection of bladder) rzadko nawracają, oraz guzy o wysokim stopniu złośliwości (high-grade), które charakteryzuje tendencja do częstych nawrotów, często powiązanych z progresją do nieuleczalnej choroby przerzutowej.[2] Ze względu na wskaźnik nawrotów sięgający 61 proc. w pierwszym roku i 78 proc. w ciągu pierwszych pięciu lat po TURB, co wymaga powtarzania elektroresekcji i konieczności monitorowania endoskopowego przez całe życie pacjenta, koszty leczenia raka pęcherza są jednymi z największych ze wszystkich nowotworów.[3-5 pęcherza moczowego jest niejednorodna, obejmuje guzy o niskim potencjale złośliwości (low-grade), które po wykonanej elektroresekcji – TURB (transurethral resection of bladder) rzadko nawracają, oraz guzy o wysokim stopniu złośliwości (high-grade), które charakteryzuje tendencja do częstych nawrotów, często powiązanych z progresją do nieuleczalnej choroby przerzutowej.[2] Ze względu na wskaźnik nawrotów sięgający 61 proc. w pierwszym roku i 78 proc. w ciągu pierwszych pięciu lat po TURB, co wymaga powtarzania elektroresekcji i konieczności monitorowania endoskopowego przez całe życie pacjenta, koszty leczenia raka pęcherza są jednymi z największych ze wszystkich nowotworów.[3-5]

Wykrywanie, resekcja, ustalenie lokalnego stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego tradycyjnie opiera się na badaniu endoskopowym, jakim jest cystoskopia. Ultrasonografia i inne badania obrazowe (TK, MRI) nie są w stanie wykryć subtelnych zmian dotyczących nabłonka pęcherza ani ocenić mikrostrukturalnych zmian w jego ścianie.

Pomimo stałych innowacji w tej dziedzinie cystoskopia w świetle białym (white light cystoscopy – WLC) ma swoje znaczące ograniczenia. Wystarczająco dobra do identyfikacji guzów brodawczakowatych o średnicy powyżej 0,5 cm cystoskopia w świetle biał...

Klasyfikując nowe formy obrazowania według zakresu pola widzenia, można wyróżnić metody makroskopowe, mikroskopowe oraz molekularne. Makroskopowe metody, jak PDD czy obrazowanie wąskopasmowe (narrow band imaging – NBI), są to techniki podobne do c...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cystoskopia fluorescencyjna

Cystoskopia fluorescencyjna, fotodynamiczna diagnostyka – PDD, zwana także cystoskopią w świetle niebieskim (blue light cystoscopy – BLC), dostarcza fluorescencyjnego obrazu wnętrza [...]

Obrazowanie wąskopasmowe – NBI

Jest stosunkowo nową techniką makroskopowego obrazowania endoskopowego, które poprawia detekcję guzów bez konieczności podawania dopęcherzowego kontrastu. Po zastosowaniu odpowiednich filtrów i [...]

Mikroskopowe metody wizualizacji

Mikroskopowe metody wizualizacji, zarówno tomografia spójna optycznie (OCT), jak i konfokalna endomikroskopia laserowa (CLE), przechodzą właśnie fazę pierwszych badań eksperymentalnych. Obie, [...]

Obrazowanie molekularne

Molekularne obrazowanie uzyskuje się, kojarząc technologie makroskopowego i mikroskopowego optycznego obrazowania z podawaniem do pęcherza fluorescencyjnie znakowanych substancji, jak przeciwciała, peptydy [...]

Podsumowanie

1. Współczesna endoskopia i endoskopowa chirurgia układu moczowego są kulminacją pomysłowości oraz wytrwałości wielu badaczy i innowatorów w urologii i inżynierii przez [...]
Do góry