Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Ocena ordynacji i skuteczności chemioterapii neoadiuwantowej u chorych na raka jajnika

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności neoadiuwantowej chemioterapii (NCTC) u chorych z zaawansowanym rakiem jajnika, w porównaniu z leczeniem cytoredukcyjnym. Do badania, które miało charakter obserwacyjny, włączono 1538 kobiet w IIIC i I...

Wniosek. Ocena zastosowania leczenia neaodiuwantowego u chorych w zaawansowanym stadium na raka jajnika istotnie wzrosła w latach 2003-2012. Wykazano, że chore w stadium IIIC zaawansowania odnoszą istotną korzyść z leczenia cytoredukcyjnego w poró...

Do góry