Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Leczenie chemioterapią z trastuzumabem opartą na antracyklinach v. bez antracyklin

Dr n. med. Beata Jagielska

Kkierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Połączenie chemioterapii i trastuzumabu jest standardem w leczeniu uzupełniającym raka piersi u chorych z dodatnim statusem receptora HER2. W Stanach Zjednoczonych stosowano dwa schematy leczenia – oparty na antracyklinach ACTH (doksorubicyna, cyklofosfamid, paklitaksel) oraz bez antracyklin TCH (docetaksel, karboplatyna). Oba schematy nie zostały bezpośrednio porównane. Dane dotyczące zastosowania chemioterapii uzupełniającej z trastuzumabem u chorych w starszym wieku są ograniczone.

Do góry