Temat numeru

Rozpoznawanie i leczenie raka jelita grubego według wytycznych NICE 2020

dr hab. n. med. Witold Kycler

Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego, Wielkopolskie Centrum Onkologii

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Witold Kycler

Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15

61-866 Poznań

tel.: 61 885 06 08

e-mail: witold.kycler@wco.pl

  • Omówienie najnowszych wytycznych Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE) dotyczących diagnostyki i leczenia raka jelita grubego u dorosłych pacjentów
  • Komentarz eksperta do zaleceń
  • Możliwości ich wdrożenia w polskich realiach

Rak jelita grubego jest czwartym najczęstszym nowotworem w Wielkiej Brytanii, rocznie rozpoznaje się go u ponad 42 000 osób. Czas przeżycia poprawia się – aktualny wskaźnik przeżyć 5-letnich wynosi ponad 60%1. W Polsce zarówno dla raka okrężnicy, jak i odbytnicy ten wskaźnik ocenia się na ok. 50%2.

Obowiązujące w naszym kraju zasady postępowania w raku jelita grubego opierają się głównie na zaleceniach europejskich i amerykańskich. Wyniki leczenia tego nowotworu, znacznie lepsze w Wielkiej Brytanii niż w Polsce, wskazują, że warto przyjrzeć się standardom, które zostały zaktualizowane w najnowszej wersji wytycznych NICE dotyczących rozpoznawania i leczenia raka jelita grubego (NICE guideline [NG151] 29 January 2020)3. Wytyczne zastępują dotychczasowe zalecenia – z listopada 2011 i czerwca 2004 r. (NICE guideline [CG131] November 2011; NICE guideline [CSG5] June 2004). Celem ich wprowadzenia jest poprawa standardów profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów jelita grubego z możliwością wykorzystania najnowszych, innowacyjnych technologii medycznych o potwierdzonej skuteczności. Są skierowane do lekarzy, kadry zarządzającej oraz pacjentów i ich rodzin.

Przykładem wpływu rekomendacji NICE na praktykę kliniczną może być istotne zwiększenie liczby wykonywanych procedur laparoskopowych po aktualizacji zaleceń w 2006 r. W rekomendacjach z 2000 r. laparoskopia była zalecana wyłącznie w randomizowanych badaniach klinicznych, natomiast w aktualizacji z 2006 r. stała się alternatywną, równie skuteczną metodą leczenia, którą można stosować po spełnieniu warunków edukacyjnych wyznaczonych dla chirurgów4.

W rekomendacjach z 2020 r. pojawiają się nowe zalecenia, takie jak długotrwałe stosowanie kwasu acetylosalicylowego w zespole Lyncha, skrócony do 3 miesięcy czas chemioterapii pooperacyjnej, zmienione przedoperacyjne zasady radio- i radiochemioterapii w raku odbytnicy, minimalna liczba procedur wykonywanych przez chirurgów i ośrodki leczące raka jelita grubego oraz zasady rozpoznania i postępowania w zespole przedniej niskiej resekcji odbytnicy. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich.

Profilaktyka raka jelita grubego u pacjentów z zespołem Lyncha

Rekomendacje rozpoczynają się od zalecenia stosowania wysokich dawek kwasu acetylosalicylowego (ASA – acetylsalicylic acid; 600 mg) przez 2 lata u osób, u których rozpoznano zespół Lyncha z wysokim ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego. Wia...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Profilaktyka raka jelita grubego u pacjentów z zespołem Lyncha

Rekomendacje rozpoczynają się od zalecenia stosowania wysokich dawek kwasu acetylosalicylowego (ASA – acetylsalicylic acid; 600 mg) przez 2 lata u osób, [...]

Informacje dla pacjenta z rakiem jelita grubego

W kolejnym rozdziale autorzy rekomendacji wskazują na potrzebę dokładnej i zrozumiałej informacji ustnej oraz pisemnej dla pacjenta leczonego z powodu raka [...]

Leczenie pacjentów z miejscowo zaawansowanym nowotworem

Kolejnym zaleceniem jest sposób wyboru leczenia wczesnego raka odbytnicy cT1-T2, cN0, M0 z wykorzystaniem innowacyjnych technik chirurgii małoinwazyjnej. Procedury zostały podzielone [...]

Molekularne biomarkery stosowane w wyborze leczenia systemowego

W omawianym dokumencie znajduje się zalecenie wykonywania badań genetycznych na obecność mutacji RAS i BRAF V600 u wszystkich pacjentów z rakiem [...]

Leczenie raka jelita grubego i odbytnicy z przerzutami

Kolejne rekomendacje dotyczą chirurgicznego leczenia rozsianego raka jelita grubego z bezobjawowym ogniskiem pierwotnym. W tej grupie pacjentów leczenie systemowe jest postępowaniem [...]

Bieżąca opieka i wsparcie

W stosunku do zaleceń NICE z 2011 r. nie wprowadzono zmian w zakresie obserwacji (follow up) mającej na celu wykrycie miejscowego [...]

Rekomendacje do prowadzenia badań naukowych

Rekomendacje podsumowują wskazania do badań klinicznych. Pierwsza dotyczy leczenia przerzutów do płuc z wykorzystaniem innych metod niż chirurgiczne, czyli różnego rodzaju [...]

Podsumowanie

Aktualizacja rekomendacji NICE może wpłynąć na jakość leczenia i wyrównanie szans na lepszy wynik terapii u pacjentów z rakiem jelita grubego [...]
Do góry