Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Ipatasertyb plus abirateron i prednizolon w przerzutowym, opornym na kastrację raku prostaty

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Szlaki sygnałowe PI3K/AKT i receptory androgenowe podlegają rozregulowaniu w przerzutowych, opornych na kastrację rakach prostaty (mCRPC – metastatic castration-resistant prostate cancer), a w nowotworach z funkcjonalną utratą PTEN dochodzi do nadmiernej aktywacji szlaku sygnałowego AKT. Podwójne hamowanie – szlaku sygnałowego AKT za pomocą inhibitora AKT ipatasertybu oraz receptorów androgenowych za pomocą abirateronu – może przynosić większe korzyści niż zastosowanie samego abirateronu. Celem prezentowanego badania było porównanie ipatasertybu z abirateronem vs placebo z abirateronem u pacjentów z wcześniej nieleczonym mCRPC z utratą PTEN lub bez niej.

Było to randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III prowadzone w 200 ośrodkach w 26 krajach. Do badania kwalifikowali się pacjenci w wieku ≥18 lat w stopniu sprawności według Eastern Collaborative Oncology Group (ECOG) 0 lub 1, z wcześnie...

Między 30 czerwca 2017 a 17 stycznia 2019 r. do fazy przesiewowej badania zostało włączonych 1611 pacjentów, natomiast 1101 z nich (68%) zostało włączonych do fazy leczenia: 554 (50%) przydzielono do grupy placebo–abirateron, a 547 (50%) do grupy ...

Do góry