Pacjent w stanie terminalnym

Wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego u pacjentów z guzem mózgu

dr hab. n. med. Ewa Nagańska

Klinika Neurologii i Epileptologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

dr hab. n. med. Ewa Nagańska

Klinika Neurologii i Epileptologii,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

e-mail: naganskae9@gmail.com

  • Przyczyny, powikłania i leczenie obrzęku mózgu w przebiegu guzów nowotworowych
  • Samoistne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe – diagnostyka i postępowanie

Ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ICP – intracranial pressure) jest zależne od trzech elementów: mózgu, krwi wewnątrznaczyniowej oraz płynu mózgowo-rdzeniowego. Przyrost objętości jednego z nich prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Wartości ICP >20 mmHg wskazują na konieczność intensywnego leczenia. Obrzęk wokół ogniskowych zmian nowotworowych mózgu najczęściej jest wtórny do uszkodzenia bariery krew–mózg. Powikłaniem w przebiegu rozwijających się guzów mózgu są zespoły klinowania, w większości przypadków prowadzące do utrwalonych deficytów neurologicznych, często do zgonu pacjenta. W leczeniu obrzęku mózgu związanego z guzami mózgu szeroko stosowane są kortykosteroidy, natomiast objawy niepożądane związane z ich stosowaniem są powodem poszukiwania kolejnych leków zmniejszających obrzęk wokół guza mózgu.

Ciśnienie wewnątrzczaszkowe

Doktryna Monro-Kelliego1, opracowana w XVIII i XIX w., zakłada, że objętość wewnątrzczaszkowa jest sumą, pozostających w stanie równowagi dynamicznej, trzech elementów: mózgu (ok. 80%), krwi wewnątrznaczyniowej (CBV – cerebral blood volume; ok. 12%) oraz płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF – cerebrospinal fluid; ok. 8%) i jest wartością stałą. Zgodnie z tą doktryną przyrost objętości każdego z tych trzech składników odbywa się kosztem pozostałych dwóch. Najważniejszym czynnikiem kształtującym ICP jest stosunek objętości elementów zawartych w czaszce do jej pojemności.

Pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego opiera się na pomiarach manometrycznych. Jest mierzone zazwyczaj w układzie komorowym i wskazuje, o ile jego wartość bezwzględna jest wyższa od ciśnienia atmosferycznego, które poprzez wpływ na zewnątrzczaszkowe naczynia krwionośne moduluje pośrednio ICP. Wartość ICP jest zależna od rozkładu płynu mózgowo-rdzeniowego w przestrzeni podpajęczynówkowej i układzie komorowym, a także od miejsca pomiaru. Z tego na przykład wynikają różnice ICP u osób znajdujących na wysokości (np. pasażerów samolotów) i nurkujących na znacznych głębokościach oraz u jednej osoby w różnych pozycjach ciała (siedzącej, leżącej czy po pochyleniu głowy w dół). ICP jest zależne od rezerwy i podatności wewnątrzczaszkowej.

Ostatnio podkreśla się znaczenie nieinwazyjnych metod pomiaru ICP, zwłaszcza u pacjentów w ciężkim stanie, monitorowanych na oddziałach intensywnej terapii2. Właściwe funkcje mózgu są ściśle uwarunkowane prawidłowym krążeniem krwi w układzie naczy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przyczyny wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Przyczynami przyrostu objętości struktur znajdujących się wewnątrz czaszki, a co za tym idzie – wzrostu ICP, najczęściej są guzy mózgu (pierwotne, [...]

Obrzęk mózgu w przebiegu guzów nowotworowych

Obrzęk mózgu związany z jego guzami jest zjawiskiem powszechnym i może wystąpić zarówno w guzach pierwotnych, jak i przerzutowych. Objawy kliniczne [...]

Powikłania

Obecność dodatkowej masy patologicznej w jamie czaszki lub zwiększenie objętości mózgu na innym podłożu powodują wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego i przemieszczenie struktur [...]

Leczenie wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego/obrzęku w guzach nowotworowych

Podstawowym leczeniem obrzęku powinna być chirurgiczna resekcja guza. W przypadkach braku możliwości przeprowadzenia operacji, ze względu na rozległość zmiany, lokalizację, stan [...]

Idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

Niezwykle ciekawym zagadnieniem klinicznym jest tzw. idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, opisywane również jako rzekomy guz mózgu, łagodne nadciśnienie śródczaszkowe/wewnątrzczaszkowe. Jest to zespół [...]

Zasady diagnostyki samoistnego nadciśnienia śródczaszkowego

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u pacjenta z rozpoznaniem rzekomego guza mózgu jest złożone, obejmuje kilka etapów17.

Postępowanie z pacjentem z samoistnym nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadkach samoistnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego są przedmiotem zainteresowania multidyscyplinarnego zespołu specjalistów: neurologów, neurochirurgów, neuroradiologów, okulistów, pielęgniarek, lekarzy pierwszego [...]

Podsumowanie

Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe, niezależnie od przyczyny wyjściowej, jest poważnym stanem klinicznym, prowadzącym do ciężkich utrwalonych deficytów neurologicznych. Zawsze wymaga intensywnego leczenia, [...]
Do góry