Zmiany w organizacji opieki onkologicznej

Krajowa Sieć Onkologiczna – nowość w opiece nad pacjentami z chorobami onkologicznymi

adwokat Anna Popławska

Kancelaria adwokacka w Łodzi, filia w Poddębicach

Adres do korespondencji:

Anna Popławska

Kancelaria adwokacka w Łodzi,

filia w Poddębicach

e-mail: poczta@anna-poplawska.pl

 • Struktura Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)
 • Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej
 • Monitorowanie KSO

Możliwości prawidłowego funkcjonowania systemu opieki onkologicznej w Polsce w jego dotychczasowym kształcie zaczęły się wyczerpywać, a kontrola dokonana w tym zakresie przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała wręcz niewydolność obecnego systemu. Choroby nowotworowe są jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów, a postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz czynniki związane ze stylem życia współczesnego człowieka spowodowały znaczny przyrost liczby nowotworów złośliwych. Wobec niedostatecznej skuteczności dotychczasowego modelu zarządzania opieką onkologiczną Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o przeorganizowaniu systemu. Celem dokonywanych zmian jest zwiększenie jakości i skuteczności diagnostyki oraz leczenia pacjentów, u których podejrzewa się bądź zdiagnozowano już nowotwór. Dla realizacji powyższego celu przygotowano ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Dane z Rządowego Centrum Legislacyjnego wskazują, że o ile w 2018 r. odnotowano 167 400 zachorowań na nowotwory złośliwe, to w 2019 r. było ich o 10 000 więcej, tj. 177 400, natomiast w 2020 r. nastąpił dalszy wzrost do 182 500 zachorowań. Podstawowe kwestie, na które zwrócono uwagę w sporządzonym raporcie NIK, to:

 • wzrastająca niewydolność systemu opieki onkologicznej
 • brak właściwej koordynacji opieki nad pacjentem
 • niezadowalające wyniki leczenia pacjentów onkologicznych (w tym trend wzrostowy śmiertelności chorych)
 • poważne konsekwencje społeczne, w tym pogarszanie się jakości życia chorych i ich rodzin
 • poważne skutki finansowe związane z leczeniem chorób nowotworowych zarówno dla obywateli, jak i finansów publicznych.

Projekt ustawy „Krajowa Sieć Onkologiczna” został skierowany 29 października 2021 r. do konsultacji publicznych z 30-dniowym terminem na zgłaszanie uwag do niego. Adresatami konsultacji były/byli m.in.:

 • samorządy zawodów medycznych
 • wojewodowie i marszałkowie województw
 • stowarzyszenia zawodów medycznych
 • konsultanci krajowi związani z onkologią
 • towarzystwa naukowe związane z onkologią
 • konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowa struktura – poziomy referencyjne i Centra Kompetencji

Przedstawiona w projekcie ustawy o KSO struktura obejmuje szpitale i placówki realizujące diagnostykę w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, które zawarły umowę z [...]

Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej

Osiągnięcie określonych poziomów kwalifikacji przez podmioty lecznicze wymaga oczywiście okresu przejściowego, który ma zostać wykorzystany na przygotowanie tychże podmiotów do przystąpienia [...]

Monitorowanie Krajowej Sieci Onkologicznej

Projekt ustawy przewiduje utworzenie Krajowego Ośrodka Monitorującego (KOM) i 16 Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących (WOM). Funkcję KOM pełni Narodowy Instytut Onkologii im. [...]

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

Art. 25 ust. 1 określa uprawnienia świadczeniobiorcy wynikające z karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Niniejsza karta uprawnia do:

Zintegrowany system informatyczno-analityczny KSO

Zintegrowany system informatyczno-analityczny KSO to jeden z istotnych modułów całego systemu. Podmioty wchodzące w skład KSO będą zobowiązane do przekazywania danych [...]

Podsumowanie

Wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej ma zapewnić pacjentom jednakowy dostęp do opieki medycznej i taki sam jej standard niezależnie od miejsca zamieszkania. [...]

Do góry