Omówmy to na przypadkach

Histiocytoza u noworodka – praktyczny algorytm postępowania dla pediatry

lek. Agata Ćwiek1
dr n. med. Jadwiga Małdyk2
dr n. med. Maciej Kołodziej1

1Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Zakład Patomorfologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Maciej Kołodziej

Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: maciej.kolodziej@wum.edu.pl

  • Opis przypadku niemowlęcia ze zmianami skórnymi o charakterze blueberry muffin rash, u którego rozpoznano histiocytozę z komórek Langerhansa
  • Obraz kliniczny, diagnostyka i metody leczenia histiocytozy z komórek Langerhansa
  • Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia histiocytozy z komórek Langerhansa w najmłodszej grupie wiekowej pacjentów pediatrycznych – wskazówki dla pediatry


Histiocytoza z komórek Langerhansa to rzadka choroba nowotworowa związana z nadmierną proliferacją i nieprawidłowym różnicowaniem komórek Langerhansa, które u zdrowego człowieka rezydują w stosunkowo niewielkiej ilości w skórze oraz w narządach wewnętrznych1. Zmiany mogą dotyczyć praktycznie każdego organu, najczęściej jednak występują w układzie kostnoszkieletowym, skórze, węzłach chłonnych oraz w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN)2. Choroba może ujawnić się w każdym wieku. Rozpoznanie opiera się na badaniu histopatologicznym, obecności charakterystycznych objawów klinicznych oraz na badaniach radiologicznych. Jednak ze względu na małą częstość występowania histiocytozy z komórek Langerhansa i szerokie spektrum objawów klinicznych właściwa diagnoza jest stawiana często z opóźnieniem. Przebieg choroby jest zróżnicowany, determinują go stopień i rodzaj zajętych organów. Aby dokładniej go przewidzieć, niezbędny jest szeroki zakres badań genetycznych. Rokowanie może być różne: od samoistnego ustąpienia po zagrażającą życiu rozsianą chorobę. W izolowanej postaci skórnej wystarczające jest leczenie miejscowe połączone z czujną obserwacją onkologiczną. Z kolei postać rozsiana wymaga immunosupresyjnego leczenia systemowego2,3. Obecnie coraz szerzej dostępne są celowane terapie, które zrewolucjonizowały leczenie najcięższych przypadków. Kluczowymi kwestiami nadal jednak pozostają wczesne rozpoznanie choroby oraz zapobieganie powikłaniom. Według badań retrospektywnych 5-letnia przeżywalność w grupie dzieci z rozsianą postacią choroby wynosi 90%4.

Celem niniejszego opracowania jest krótkie omówienie algorytmu postępowania w przypadku podejrzenia histiocytozy w najmłodszej grupie wiekowej pacjentów pediatrycznych.

Opis przypadku

Noworodek płci męskiej (CI, 39 tydzień ciąży, poród siłami natury, dziecko ocenione na 7-8-10-10 pkt w skali Apgar, ujemny wynik badania w kierunku nosicielstwa paciorkowców grupy B [GBS – group B Streptococcus]) w 25 dobie życia został przyjęt...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Według definicji Histiocyte Society z 2016 roku histiocytoza z komórek Langerhansa to klonalna proliferacja komórek wykazujących obecność antygenu CD1a, białka S100, [...]

Podsumowanie

Zmiany skórne obserwowane u noworodków zawsze niepokoją zarówno pediatrów, lekarzy rodzinnych, jak i neonatologów. W zależności od ich charakteru i stanu [...]

Do góry