Prawo – dziecinnie proste

Aspekty prawne leczenia młodzieży – zgoda kumulatywna

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka Anna Popławska w Łodzi, filia w Poddębicach

Adres do korespondencji:

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka Anna Popławska

ul. Sterlinga 27/29 lok. 309, 90-212 Łódź

e-mail: poczta@anna-poplawska.pl

  • Kto może udzielić/odmówić zgody na leczenie dziecka? O uprawnieniach małoletniego pacjenta, jego opiekuna i sądu opiekuńczego
  • Rola małoletniego pacjenta w procesie decyzyjnym dotyczącym podejmowanych wobec niego czynności medycznych – prawo dziecka do informacji o swoim stanie zdrowia oraz do udzielenia/odmowy zgody na leczenie
  • Omówienie sytuacji budzących wątpliwości, takich jak np. opieka nad małoletnim pacjentem bez obecności dorosłego opiekuna, uzyskanie od małoletniego pacjenta i jego opiekuna sprzecznych względem siebie oświadczeń woli


Zgoda pacjenta jest warunkiem koniecznym podjęcia działań przez lekarza. Udzielenie jej pozwala na ingerencję w integralność fizyczną pacjenta, oczywiście w ustalonym z nim uprzednio zakresie. Działanie w granicach udzielonej zgody uchyla bezprawność działania i uniemożliwia postawienie lekarzowi zarzutu winy oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności.

Wyrażenie zgody

Warunkiem koniecznym do tego, aby zgoda została wyrażona świadomie, jest udzielenie przez lekarza pacjentowi rzetelnej informacji dotyczącej stanu jego zdrowia. Lekarz powinien najpierw poinformować pacjenta o ujawnionych w jego przypadku problemach zdrowotnych, o rozpoznaniach i proponowanych w związku z tym metodach leczenia, a także o możliwych negatywnych konsekwencjach, wynikach leczenia oraz przewidywanych rokowaniach. Poprzez zgodę bowiem pacjent akceptuje ryzyko zabiegu i niejako przejmuje je na siebie. Należy podkreślić, że dotyczy to ryzyka jedynie zwykłych następstw związanych z udzielanym świadczeniem. Wyrażenie zgody nie oznacza w żadnym razie akceptacji niedbalstwa ze strony lekarza ani żadnej innej postaci winy (np. braku wiedzy czy potrzebnych kwalifikacji, niestaranności, nieuwagi etc.). Chory ma prawo do wyrażenia zgody bądź jej nieudzielenia, i to bez względu na zagrożenie swojego życia czy nawet zdrowia (z wyjątkiem sytuacji, w których nie jest w stanie swej woli wyrazić, o czym poniżej).

Każdy dorosły pacjent ma prawo do samostanowienia o sobie1. Co do zasady osobą uprawnioną do udzielenia zgody jest sam zainteresowany, czyli pacjent. Pojęcie to rozumiane jest szeroko – jako każda osoba badana bądź ta, której udzielane jest jakiekolwiek świadczenie zdrowotne. Natomiast odmienne regulacje przewidział ustawodawca w przypadku pacjentów małoletnich, czyli takich, którzy nie ukończyli 18 roku życia (sami nie mogą oni w sposób prawnie skuteczny ani zgody udzielić, ani jej odmówić). Wyróżniamy wówczas dwie sytuacje: pierwsza, kiedy małoletni pacjenci działają poprzez swoich przedstawicieli, oraz druga (w przypadku starszych dzieci), kiedy pacjenci działają łącznie z nimi.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obowiązek informacyjny

Sąd Najwyższy2 wskazał w swoim wyroku, że sama wyrażona przez pacjenta aprobata wykonania zabiegu bez uprzedniego udzielenia przez lekarza przystępnej, zrozumiałej [...]

Przedstawiciel ustawowy a opiekun faktyczny

W odniesieniu do kwestii sprawowania opieki nad małoletnimi pacjentami należy rozróżnić pojęcia przedstawiciela ustawowego i opiekuna faktycznego oraz przysługujące im odpowiednio [...]

Cezura wiekowa

Względem osób małoletnich przed 16 rokiem życia podstawową zasadą obowiązującą przy wyrażaniu zgody jest odebranie tzw. zgody zastępczej, tj. udzielonej przez [...]

Forma zgody

Żaden przepis nie przewiduje zachowania szczególnej formy, w jakiej zgoda pacjenta czy innej osoby uprawnionej ma zostać wyrażona, dopuszczając udzielenie zgody [...]

Moment udzielenia zgody

Dla ważności zgody istotny jest również moment jej udzielenia. Zgoda powinna być udzielona uprzednio, czyli przed rozpoczęciem badania lub leczenia, a [...]

Zgłoszenie się dziecka bez opiekuna

W kontekście powyższych rozważań można zadać pytanie, czy lekarz ma prawo odmówić przyjęcia dziecka w wieku 16-18 lat, które zgłosi się [...]

Sprzeczność oświadczeń woli

Wątpliwości może wzbudzić sytuacja, gdy istnieją dwa różne, sprzeczne względem siebie, oświadczenia woli. Sprzeczne ze stanowiskiem pacjenta stanowisko jego przedstawiciela ustawowego [...]

Brak wymogu uzyskania zgody

Istnieją pewne wyjątkowe sytuacje, w których lekarz może podjąć działania bez oświadczenia zgody ze strony pacjenta. Odnosi się to do osób, [...]

Zgoda sądu opiekuńczego

Udział małoletniego w sprawach medycznych realizuje się również wtedy, gdy na podjęcie czynności medycznych względem niego potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego. [...]

Rola nastoletniego pacjenta w postępowaniu sądowym

W obowiązującym porządku prawnym przyjęto zasadę, że wyrażenie zgody na świadczenia medyczne dotyczy małoletniego, który ukończył 16 lat. We wszczętych w [...]

Podsumowanie

Kwestia udzielania pomocy medycznej przy obowiązku wyrażenia zgody kumulatywnej w dalszym ciągu pozostaje problematyczna, nastręcza wielu trudności w wykonywaniu zawodu lekarza, [...]
Do góry