Per aspera ad astra

Nowoczesne leczenie objawów negatywnych schizofrenii – kariprazyna vs lurazydon

Agnieszka Murgrabia
Klaudia Cudak
Aneta Kondratowicz
Wiktoria Izdebska
Dominik Sendecki
Witold Chmielnicki
lek. Justyna Sobolewska-Nowak

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Justyna Sobolewska-Nowak

Klinika Psychiatrii Dorosłych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

  • Objawy negatywne schizofrenii – wyzwanie dla lekarzy psychiatrów i psychologów
  • Nowe leki przeciwpsychotyczne – kariprazyna i lurazydon – nadzieją dla pacjentów
  • Przegląd badań, porównanie skuteczności oraz możliwych działań niepożądanych obu leków


Zgodnie z aktualnymi statystykami schizofrenia jest jedną z najczęściej diagnozowanych chorób psychicznych na świecie1. Ze względu na zróżnicowany charakter symptomów proces terapeutyczny stanowi wyzwanie dla lekarzy psychiatrów i psychologów. W obrazie klinicznym schizofrenii występują zarówno objawy pozytywne, jak i negatywne, przy czym leczenie tych drugich bywa źródłem szczególnych problemów. Do tego typu objawów zaliczane są m.in. zubożenie wypowiedzi słownych (alogia), niezdolność do odczuwania przyjemności (anhedonia), zmniejszona ekspresja emocjonalna (spłycony afekt), ograniczona wytrwałość w podejmowanych działaniach (awolicja), a także ogólnie pojęte zaburzenia funkcji poznawczych2.

Szacuje się, że opieką psychiatryczną w zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej oraz w ramach leczenia szpitalnego jest objętych ok. 183 000 dorosłych Polaków chorujących na schizofrenię. Wśród nich ok. 31% stanowią pacjenci wykazujący przewlekłe objawy negatywne1. Z uwagi na charakter objawów są oni narażeni na zwiększone ryzyko podjęcia próby samobójczej, częstsze występowanie uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, a także postępujące wykluczenie społeczne2.

Mimo znaczącego postępu w dziedzinie psychiatrii możliwości leczenia objawów negatywnych schizofrenii są nadal ograniczone. Ostatnie badania sugerują jednak potencjalną skuteczność 2 leków przeciwpsychotycznych – kariprazyny i lurazydonu.

Kariprazyna i lurazydon w leczeniu objawów negatywnych – przegląd badań

Kariprazyna to jeden z nowszych leków z grupy neuroleptyków atypowych, który został zarejestrowany w terapii schizofrenii, a w Stanach Zjednoczonych także w terapii epizodu mieszanego i epizodu manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I3. Jest częściowym agonistą receptorów dopaminowych D2 i D3 oraz serotoninowych 5-HT1A i antagonistą receptora 5-HT2B. Wykazuje również umiarkowane powinowactwo do receptorów adrenergicznych, histaminergicznych i cholinergicznych3. Własnościami wyróżniającymi kariprazynę wśród innych neuroleptyków są długi czas półtrwania3 i wysokie powinowactwo do receptorów D3, co może tłumaczyć jej obiecujące działanie w zakresie objawów pozytywnych, negatywnych, depresyjnych, a także działanie prokognitywne4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kariprazyna i lurazydon w leczeniu objawów negatywnych – przegląd badań

Kariprazyna to jeden z nowszych leków z grupy neuroleptyków atypowych, który został zarejestrowany w terapii schizofrenii, a w Stanach Zjednoczonych także [...]

Podsumowanie

W artykule omówiono farmakokinetykę oraz farmakodynamikę kariprazyny i lurazydonu, porównano także oba leki pod kątem redukcji objawów negatywnych schizofrenii i potencjalnych [...]

Do góry