Poznaj paragrafy

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy dentystów cz. I

Mec. Arkadiusz Jóźwik

            

Radca prawny, specjalista prawa medycznego

Adres do korespondencji: arkadiusz.jozwik@gmail.com

Zawód lekarza jest obarczony niebywałym ryzykiem – brzmi to jak truizm, nad którym jednak warto się na chwilę pochylić. Ryzyko przejawia się w zasadzie już od samego pomysłu aplikowania na medycynę. Ryzykowne jest wybranie takiego, a nie innego profilu w klasie szkoły średniej (a nuż na medycynę się nie dostaniemy); ryzykowne jest podjęcie studiów medycznych (po pierwsze, dlatego że trudno je ukończyć; po wtóre, człowiek rezygnuje z większości uciech studenckiego życia, na które liczyć mogą żacy innych wydziałów), wreszcie zaś ukończenie studiów nie gwarantuje dostania się na upragnioną specjalizację, a jak już się to uda, to trzeba zasuwać trzy lata za symboliczne pieniądze lub w ogóle za Bóg zapłać – na wolontariacie. Swoją drogą, czyż wolontariat w medycynie to nie piękna forma współczesnego niewolnictwa pracowniczego?

Ryzyko jest zatem wpisane w zawód lekarza. Jest ono tym większe w przypadku lekarza dentysty, gdy otrzymuje nieograniczone prawo wykonywania zawodu i podejmuje na własną rzecz i odpowiedzialność działalność leczniczą.

Na tym etapie ryzyko sprzężone jest z pojęciem odpowiedzialności prawnej. Lekarze dentyści podlegają rozmaitej odpowiedzialności prawnej: cywilnej, karnej, pracowniczej oraz zawodowej, zwanej niekiedy odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy z jednej strony jest zagadnieniem wymagającym uwagi oraz skupienia z racji trudniej problematyki, z drugiej zaś – świadomość tego zagadnienia przez każdego lekarza w stopniu większym niż powierzchowny odniesie wymierne korzyści dla członków izby lekarskich.

Z tych wszystkich względów w części pierwszej w tym numerze „MTS” zostaną przedstawione przesłanki odpowiedzialności zawodowej, w części drugiej zaś w kolejnym numerze strony postępowania, sam jego przebieg (etapy) oraz kary.

Samorząd zawodowy – przesłanki odpowiedzialności

Odpowiedzialność zawodowa nieodłącznie wiąże się z działalnością samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, wyposażonego przez ustawodawcę w prawo orzekania o odpowiedzialności zawodowej swoich członków.

Z tego m.in. powodu samorząd zawodowy sui generis jest przymusową formą zrzeszenia oznaczającą w praktyce konieczność przynależności do określonego samorządu (okręgowej izby lekarskiej), jako warunku wykonywania zawodu lekarza dentysty. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.[1] Warto przy tej okazji wspomnieć, że przynależność do samorządu zawodowego nie wygasa w sytuacji niewykonywania zawodu przez pięć lat lub niewykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowo przesłanki skreślenia z listy członków danej izby lekarskiej wskazuje ustawa o izbach lekarskich.[2]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Etyka zawodu

Jak stanowi art. 53 wspomnianej ustawy – członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych [...]

Przestrzeganie przepisów związanych z wykonywaniem zawodu

Drugą grupę deliktów zawodowych stanowią naruszenia przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty. Do najważniejszych aktów prawnych związanych z [...]

Stosowanie się do uchwał organów izb lekarskich

Lekarze oraz lekarze dentyści, chcąc uniknąć odpowiedzialności zawodowej, zobowiązują się również do lojalności wobec własnego samorządu i podporządkowania się jego wytycznym. [...]

Podsumowanie

Reasumując, z chwilą złożenia przyrzeczenia lekarskiego lekarz przyjmuje na siebie obowiązek postępowania według zasad opisanych w KEL. Co więcej, zasady etyki [...]

Do góry