Steroidoterapia zapalenia płuc w przebiegu grypy – tak czy nie?

Ciężkie zapalenie płuc związane z grypą i zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) stanowią poważne zagrożenie dla życia ludzkiego.

Ciężkie zapalenie płuc związane z grypą i zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) stanowią poważne zagrożenie dla życia ludzkiego.

Wydaje się, że osoby z pozaszpitalnym zapaleniem płuc związanym z grypą mogą odnieść korzyści z systemowej terapii glkokortykosteroidami, która hamuje kaskadową reakcję zapalną. W modelach zwierzęcych wykazano, że glikokortykosteroidy mogą zniwelować uszkodzenie tkanki płucnej wywołane przez grypowe zapalenie płuc i zmniejszyć śmiertelność. Wielu klinicystów podaje glikokortykosteroidy jako leczenie przeciwzapalne pacjentom z ciężkim zapaleniem płuc związanym z grypą w celu powstrzymania progresji choroby i poprawy wyników klinicznych. Cały czas nie dysponujemy jednak danymi klinicznymi potwierdzających poprawność tego postępowania. Celem badania z 2019 roku była ocena efektów systemowej terapii glikokortykosteroidami u pacjentów z zapaleniem płuc lub ARDS.

Przeszukano PubMed, EMBASE, Web of Science i SCOPUS pod kątem wszystkich kontrolowanych badań, w których porównywano działanie glikokortykosteroidów i placebo u dorosłych pacjentów z grypowym zapaleniem płuc. Wyniki metaanalizy wykazały, że leczenie glikokortykosteroidami powodowało znacznie wyższą śmiertelność (OR 1,53, 95% CI [1,16-2,01]) i częstość zakażeń szpitalnych (OR 3,15, 95% CI [1,54-6,45]). Jednak analiza podgrup wykazała, że tylko wśród pacjentów z nieskorygowanymi oszacowaniami prawdopodobieństwo zgonu było wyższe u pacjentów leczonych glikokortykosteroidami (OR 1,98, 95% CI [1,23-3,17]), jednak po skorygowaniu oszacowań wynik nie wykazał statystycznie istotnej różnicy pomiędzy grupą przyjmującą glikokortykosteroidy a grupą kontrolną (OR 1,31, 95% CI [0,95-1,80]). Zatem aktualne dane nadal nie wyjaśniają zasadności rutynowego stosowania glikokortykosteroidów u pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc lub ARDS. Potrzebne są randomizowane badania kliniczne, aby dostarczyć bardziej wiarygodnych dowodów i ujednolicić postępowanie w przypadku grypy powikłanej zapaleniem płuc.

https://doi.org/10.1038/s41598-020-59732-7