Jak odróżnić COVID-19 od grypy i dengi?

COVID-19 ma niespecyficzne objawy kliniczne, dlatego łatwo jest postawić błędną lub opóźnioną diagnozę, a przez to doprowadzić do dalszej transmisji wirusa w społeczeństwie

COVID-19 ma niespecyficzne objawy kliniczne, dlatego łatwo jest postawić błędną lub opóźnioną diagnozę, a przez to doprowadzić do dalszej transmisji wirusa w społeczeństwie

W Nature pojawiło się badanie, które miało na celu ułatwić trafną diagnostykę. Dążono do uzyskania wczesnych predyktorów służących do odróżnienia COVID-19 od grypy i dengi. W badaniu wzięło udział 126 pacjentów z COVID-19, 171 z grypą i 180 z dengą, którzy zgłosili się w ciągu 5 dni od wystąpienia objawów. Wszystkie przypadki były potwierdzone testami łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkryptazą (RT-PCR). Wykorzystano modele regresji logistycznej, aby zidentyfikować dane demograficzne, cechy kliniczne i markery laboratoryjne w klasyfikacji COVID-19 w porównaniu z grypą oraz COVID-19 w porównaniu z denga. Wydajność każdego modelu oceniano za pomocą krzywych ROC. Skrócenie oddechu było najsilniejszym predyktorem w modelach różnicowania między COVID-19 a grypą, następnym predyktorem była biegunka. Wyższa liczba limfocytów była predyktorem COVID-19 zarówno w porównaniu z grypą jak i dengą. W modelu różnicowania między COVID-19 a dengą pacjenci z kaszlem i wyższą liczbą płytek krwi mieli większe ryzyko COVID-19, podczas gdy ból głowy, ból stawów, wysypka skórna i wymioty/nudności wskazywały na dengę. Sprawdzony krzyżowo obszar pod krzywą ROC dla wszystkich czterech modeli był powyżej 0,85. W tym badaniu zidentyfikowano cechy kliniczne i proste markery laboratoryjne umożliwiające odróżnienie COVID-19 od grypy i dengi, które mogą być wykorzystane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ograniczonych zasobów, w celu ustalenia, czy potrzebne będą dalsze badania lub skierowania.


Chociaż w Polsce denga występuję rzadko, to COVID-19 i grypa są powszechne. Oczywiście najlepszym sposobem jest laboratoryjne potwierdzenie choroby, natomiast subtelne różnice w objawach mogą ułatwiać rozpoznanie czy wyjaśniać niektóre odchylenia w badaniach.