Cukrzyca i grypa – komu grozi wyższe ryzyko hospitalizacji?

Austriaccy badacze przeanalizowali jak choroby współistniejące wpływają na odsetek hospitalizacji oraz 30- i 90-dniową śmiertelność całkowitą po hospitalizacji z powodu grypy i chorób grypopodobnych u osób z cukrzycą.

Austriaccy badacze przeanalizowali jak choroby współistniejące wpływają na odsetek hospitalizacji oraz 30- i 90-dniową śmiertelność całkowitą po hospitalizacji z powodu grypy i chorób grypopodobnych u osób z cukrzycą.

Przeanalizowano dane 507 184 osób z cukrzycą zarejestrowanych w austriackiej bazie danych ubezpieczenia zdrowotnego w latach 2013–2017. Hospitalizacja z powodu choroby grypopodobnej została zdefiniowana zgodnie z kodami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 10 (J09 - Grypa spowodowana zidentyfikowanym wirusem grypy odzwierzęcej lub pandemicznej, J10 - Grypa wywołana zidentyfikowanym wirusem, J11 - Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem). Śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny obliczono dla 30 i 90 dni po hospitalizacji. W latach 2013–2017 z całej analizowanej populacji chorych na cukrzycę, 1994 pacjentów (0,4%) było hospitalizowanych z powodu choroby grypopodobnej lub grypy. Wśród osób hospitalizowanych z powodu chorób grypopodobnych/grypy odsetek osób z dodatkowymi chorobami współistniejącymi był wyższy w porównaniu z odsetkiem osób obciążonych tylko cukrzycą. Całkowita skumulowana śmiertelność 30-dniowa po hospitalizacji z powodu grypy wyniosła 7,9%, a śmiertelność 90-dniowa 10,3%. Ryzyko (aHR, 95% CI) 90-dniowej śmiertelności związanej z chorobami grypopodobnymi wzrastało z wiekiem (dla grupy 50–59 lat: aHR 3,00, CI 0,65–13,94; dla grupy 60–69 lat: aHR 4,16, CI0,99–17,55; dla grupy 70–79 lat: aHR 4,79, CI 1,16 -19,76; dla grupy 80+: aHR 7,15, CI 1,74–29,46), niewydolnością serca (aHR 1,97, CI 1,31–2,98), chorobą nerek (aHR 1,50, CI 1,05–2,14) oraz wskaźnikiem wielochorobowości Charlson* (aHR1,14, CI 1,08–1,19). Podeszły wiek, niewydolność serca, choroba nerek i wskaźnik wielochorobowości Charlson były istotnymi predyktorami śmiertelności po hospitalizacji z powodu grypy i chorób grypopodobnych u osób z cukrzycą, co kolejny raz potwierdza, że współwystępowanie wielu czynników ryzyka sprzyja ciężkiemu przebiegowi grypy u tych pacjentów. Powinno się tych pacjentów namawiać do szczepienia na grypę, aby ograniczyć śmiertelność.


*Wskaźnik Mary Charlson (Charlson comorbidity index) pozwala na ocenę prognozy u pacjentów cierpiących na wiele chorób, pozwala oszacować prawdopodobieństwo zgonu w ciągu roku pacjenta, u którego występują choroby współistniejące. Wskaźnik ten może być przydatny lekarzowi dla właściwego sposobu leczenia pacjenta z wielochorobowością.