Epidemiologia krztuśca w Polsce – jaka strategia szczepień jest najskuteczniejsza?

Epidemiologia krztuśca w Polsce – jaka strategia szczepień jest najskuteczniejsza?

dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Katedra Pediatrii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

e-mail: hanna.czajka@onet.pl

Small czajka hanna opt

dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

  • Aktualna sytuacja epidemiologiczna krztuśca w Polsce i na świecie
  • Realizacja szczepień przeciw krztuścowi (rodzaje szczepionek, działania niepożądane, wskazania do wakcynacji)
  • Omówienie strategicznych elementów profilaktyki krztuśca (strategia kokonu, szczepienia niemowląt, dzieci we wczesnym okresie życia oraz kobiet w ciąży)


Krztusiec jest ostrą chorobą dróg oddechowych wywoływaną przez Gram(–) bakterię Bordetella pertussis. Ta wysoce zakaźna choroba występuje we wszystkich grupach wiekowych, ale szczególnie ciężki przebieg zakażenia obserwuje się u noworodków i niemowląt we wczesnych miesiącach życia – stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia1. Choć jednostkowo krztusiec może przebiegać ciężko także u osób dorosłych, to na ogół w starszych grupach wiekowych rozwija się jako przewlekły kaszel, bez poważniejszych konsekwencji zdrowotnych. Istotne jest natomiast to, że nastolatki i osoby dorosłe stanowią rezerwuar tej choroby i źródło transmisji zakażenia na podatne na nie niemowlęta.

Objawami klinicznymi krztuśca są napadowy kaszel trwający co najmniej 2 tygodnie połączony z głębokim, piejącym wdechem, bezdechami oraz wymiotami po napadach kaszlu.

Krztusiec jest jedną z tych chorób zakaźnych, którym zapobiegamy poprzez szczepienia. Ani przechorowanie krztuśca, ani szczepienia nie zapewniają pełnej, długotrwałej ochrony przed zakażeniem. Okres ochronny po infekcji jest szacowany na 7-20 lat, natomiast po szczepieniu wynosi on 4-12 lat, co stanowi istotny problem z punktu widzenia zdrowia publicznego2.

Epidemiologia krztuśca

Na początku XX wieku, przed erą szczepień, około 0,5% dzieci urodzonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki umierało z powodu krztuśca w ciągu pierwszego roku życia. Szacuje się, że zapadalność na tę chorobę wynosiła w tych czasach 872/100 000 mieszkańców. Wprowadzenie w 1940 roku masowych szczepień przeciw krztuścowi znacząco zmniejszyło liczbę zachorowań w USA. Dane te dotyczą w podobnym stopniu całego świata, gdyż w latach 1950-1960 w wielu krajach wdrożono także czynną profilaktykę krztuśca w najmłodszych grupach wiekowych1.

Według aktualnych danych liczba przypadków krztuśca waha się rocznie na całym świecie od 7 mln do 40 mln, a liczba zgonów wśród dzieci poniżej 5 roku życia oscyluje w granicach 38 000-670 000 rocznie. Te wahania wiążą się ze spektakularnymi powrotami choroby obserwowanymi w wielu państwach. W Europie w 2014 roku zgłoszono 40 727 przypadków krztuśca, z zapadalnością wynoszącą 9,1/100 000 mieszkańców, co stanowiło istotny wzrost w stosunku do lat 2010 i 2011. Największą zapadalność w 2014 roku zarejestrowano w grupie dzieci poniżej 12 miesiąca życia (51,6/100 000). Tego roku odnotowano w Europie 15 zgonów z powodu krztuśca, w tym 14 wśród niemowląt. Zapadalność na tę chorobę różniła się w poszczególnych krajach: w Grecji wynosiła 0,1/100 000, a w Norwegii 59,4/100 000. Na uwagę zasługuje fakt, że realizacja szczepień w krajach europejskich w latach 2001-2015 obejmowała ponad 90% populacji, a zarówno w Grecji, jak i w Norwegii była podobna także pod względem stosowanych schematów szczepień. Jedyną wątpliwość co do powyższych rozbieżności mogą wzbudzać stosowane kryteria kliniczne będące podstawą raportowania.

W 2018 roku w 5 krajach (w Niemczech, Holandii, Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii) zgłoszono 72% wszystkich przypadków krztuśca w Europie. Porównując te dane z rokiem 2017, odnotowano 200-procentowy wzrost liczby zachorowań w Austrii, Chorwacji, na Łotwie i Słowacji, natomiast 50-procentowy spadek w Irlandii i na Cyprze. Powyższe dane świadczą o zmienności sytuacji epidemiologicznej krztuśca we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wzrost liczby zachorowań o około 50% odnotowano także w grupach wiekowych powyżej 18 roku życia w Austrii, Danii, Niderlandach i Norwegii3.

Przed wprowadzeniem populacyjnych szczepień przeciw krztuścowi w 1960 roku corocznie w Polsce odnotowywano kilkadziesiąt tysięcy zachorowań; w samym roku 1960 zgłoszono 95 968 przypadków. Dzięki prowadzonej profilaktyce w ciągu ponad 20 lat liczba zachorowań zmniejszyła się w naszym kraju prawie 100-krotnie. Po tym sukcesie od lat 90. XX wieku rejestrowano cykliczne wzrosty liczby przypadków krztuśca.

Dane z lat 1998-2020 gromadzone są i publikowane w okresowych meldunkach epidemiologicznych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH; ryc. 1)4.

Small 75004

Rycina 1. Liczba zachorowań na krztusiec w Polsce w latach 1998-2020

W latach 2012 i 2016 odnotowano w Polsce odpowiednio 4684 i 6856 zachorowań (incydentalny wzrost liczby przypadków krztuśca), a największy odsetek zachorowań wystąpił u dzieci do 4 roku życia. W starszych grupach wiekowych wzrosty takie obserwowano wśród nastolatków (15-19 lat) oraz w grupie wiekowej 60-64 lata. W badaniu NIZP-PZH przeprowadzonym w latach 2009-2010 stwierdzono, że na jeden przypadek zgłoszony do nadzoru epidemiologicznego przypada 61 zachorowań na krztusiec w danej populacji, a w grupie wiekowej 65-69 lat – nawet 167 zachorowań5. W 2017 roku liczba zarejestrowanych przypadków spadła, a w latach 2018-2019 zmniejszyła się o kolejne 50%. Dalszy spadek liczby zachorowań na krztusiec w 2020 roku do 746 przypadków należy wiązać z efektem wprowadzonych obostrzeń i izolacji związanych z pandemią COVID-19. Podobne tendencje spadkowe w 2020 roku obserwuje się w odniesieniu do innych chorób zakaźnych przenoszonych z człowieka na człowieka.

Analizując polskie dane epidemiologiczne, można zauważyć znaczące różnice w liczbie rejestrowanych przypadków krztuśca w poszczególnych województwach. Wydaje się, że rozbieżności te w 2020 roku wynikają z braku prawidłowego rozpoznania przypadków lub ich nierzetelnego zgłaszania. Trudno zaakceptować bowiem fakt, ze w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano w ciągu roku tylko 4 zachorowania, natomiast w sąsiadującym województwie podlaskim – 68 przypadków krztuśca, a z kolei w województwie świętokrzyskim zgłoszono 11, podczas gdy w graniczącym od zachodu województwie łódzkim już 136 przypadków. Konieczne wydaje się zatem wdrożenie sprawniejszego systemu rejestracji danych na temat chorób zakaźnych. W tym celu należy zapewnić możliwość zgłaszania do odpowiednich organów nadzoru epidemiologicznego każdej osoby spełniającej kryteria kliniczne rozpoznania krztuśca (kaszel trwający ponad 2 tygodnie + co najmniej jeden z następujących objawów: napady kaszlu, napady bezdechu lub wymioty) z uwzględnieniem kryteriów laboratoryjnych i epidemiologicznych (kontakt) jako przypadku możliwego, prawdopodobnego lub potwierdzonego6.

Profilaktyka krztuśca

W świetle poruszonego wyżej problemu okresowych, cyklicznych wzrostów liczby zachorowań na krztusiec szczególnego znaczenia nabiera prawidłowa i dobrze realizowana profilaktyka.

Jak wspomniano we wstępie, masowe szczepienia przeciw krztuścowi rozpoczęto w większości krajów europejskich w połowie XX wieku. Stosowana w tym czasie szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z pełnokomórkowym komponentem krztuśca (wP) w latach 90. XX wieku została w wielu krajach zastąpiona przez szczepionkę mniej reaktogenną, z acelularnym komponentem krztuśca (aP)7. Zmiana ta spowodowana była poprawą sytuacji epidemiologicznej, a jednocześnie wzrostem liczby zastrzeżeń co do bezpieczeństwa szczepionki DTwP wynikającym ze zwiększonej częstotliwości występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych miejscowych i ogólnych (takich jak: gorączka, drgawki, nieutulony płacz, zespół hipotoniczno-hiporeaktywny). W kolejnych latach w celu usprawnienia realizacji narodowych programów szczepień wprowadzono do użycia szczepionki 5-składnikowe przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typu b (DTaP-IPV-Hib) oraz 6-składnikowe przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, Haemophilus influenzae typu b i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (DTaP-IPV-Hib-HBV). Obecnie trwa dyskusja na temat skuteczności szczepionek z acelularnym komponentem krztuśca wobec zauważalnych w ciągu ostatniej dekady cyklicznych wahań liczby zachorowań na krztusiec. Generalny wniosek jest taki, że kraje prowadzące aktualnie profilaktykę krztuśca z zastosowaniem komponentu acelularnego (aP) nie będą skłonne do powrotu do szczepionki z pełnokomórkowym komponentem krztuśca (wP) ze względu na jej zwiększoną reaktogenność8. Wyjściem z sytuacji wydaje się poszukiwanie skuteczniejszej szczepionki nowej generacji, zapewniającej poprawę sytuacji epidemiologicznej krztuśca. Do czasu opracowania nowej szczepionki – równie bezpiecznej co dotychczasowa, ale skuteczniej stymulującej układ odporności – w celu zapewnienia stabilnej sytuacji epidemiologicznej konieczne jest utrzymanie wyszczepialności na poziomie minimum 90% populacji1,8. Kluczowe znaczenie ma przyjęcie odpowiedniej strategii szczepień nie tylko w ciągu pierwszych kilkunastu lat życia, lecz także w starszych grupach wiekowych.