Rozpoczynają się bezpłatne szczepienia na grypę ochrony zdrowia

Jaka stawka dla gabinetów za przeprowadzone szczepienie?

Medycy i inne osoby zatrudnione w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia od wtorku mogą być bezpłatnie szczepieni przeciwko grypie. Przychodnie i punkty szczepień dostaną z NFZ pieniądze na wykonanie szczepień preparatami nieodpłatnie przekazanymi z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – wynika z zarządzenia opublikowanego przez NFZ.
NFZ wyjaśnia, że zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. szczepień ochronnych przy Ministrze Zdrowia, to konieczne wobec możliwej jesienią czwartej fali epidemii COVID-19.
- Szczepienia przeciw grypie prowadzą do efektywniejszego wykorzystania ograniczonych zasobów systemu opieki zdrowotnej, a  tym samym lepszego przygotowania się do wyzwań związanych z nadejściem czwartej fali epidemii COVID-19 - podaje NFZ.
W zarządzeniu utworzono nowy produkt rozliczeniowy: 99.03.0806 „Szczepienie ochronne przeciwko grypie” o wartości 17,21 zł . Wartość ta  obejmuje:
1. Kwalifikację lekarską wraz z oceną występowania przeciwwskazania do  szczepienia i oceną ryzyka wystąpienia powikłań poszczepiennych
2. Wykonanie szczepienia przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, higienistkę szkolną.
Rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia wykonane z wykorzystaniem szczepionki przeciwko grypie otrzymanej przez podmiot nieodpłatnie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, u osób objętych szczepieniami na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Informacje o statusie osoby zaszczepionej, podlegające weryfikacji są zawarte w  elektronicznej Karcie Szczepień.
Szczepienia będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z części, której dysponentem jest minister zdrowia.
Zarządzenie wchodzi w życie następnego dnia po dniu podpisania, czyli 14 września.
Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, bezpłatne szczepienia obejmą następujące grupy:
1)
osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
2)
osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
3)
osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
4)
nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
5)
studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
6)
osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
7)
osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
8)
pacjentów: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;
9)
osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
10)
osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
11)
funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
12)
Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
13)
osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować