Od specjalisty po opiekuna – kto ile powinien zarabiać?

Takich płac od października oraz w kolejnych dwóch latach oczekują pracownicy

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia przedstawił propozycję tekstu porozumienia z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jakie podwyżki proponuje?
Komitet odrzucił propozycje resortu i przygotował własne tabele z oczekiwanymi wynagrodzeniami minimalnymi. Dotychczasowe wskaźniki byłyby zastąpione nowymi, ponadto lista pracowników objętych ustawą zostałaby poszerzona o pracowników niemedycznych.
Jakie więc byłyby stawki? Listę przedstawiamy niżej, przy czym pierwsza liczba dotyczy podwyżki od 1 października 2021 r. – podany współczynnik należy pomnożyć przez kwotę 5167,47 zł, aby wyliczyć minimalną pensję na danym stanowisku. Druga liczba to współczynnik, który trzeba pomnożyć przez średnią krajową, by obliczyć płacę minimalną od  lipca 2022 r. Trzecia liczba to wskaźnik do obliczenia najniższego wynagrodzenia od lipca 2023 r.
1.    Lekarza i lekarz dentysta ze specjalizacją – 1,45; 2,2; 3,0
2.    Lekarz i lekarz dentysta w trakcie specjalizacji – 1,19, 1,7, 2,2
3.    Lekarz i lekarz dentysta bez specjalizacji – 1,17 ;1,6; 2,0
4.    Lekarz i lekarz dentysta stażysta – 0,95; 1,3; 1,5
5.    Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny z tytułem zawodowym na poziomie magisterskim i specjalizacją – 1,19; 1,7; 2,2
6.    Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa i specjalizacją albo położna z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa i specjalizacją – 1,19; 1,7; 2,2
7.   Pielęgniarka i położna z tytułem zawodowym licencjat i specjalizacją – 1,02; 1,55; 2,1
8.   Elektroradiolog, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, farmaceuta albo inny zawód medyczny – z tytułem na poziome magisterskim – 1,02; 1,55; 2,1
9.   Elektroradiolog, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, inny pracownik wykonujący zawód medyczny z tytułem zawodowym na poziomie licencjackim – 0,92; 1,4; 1,9
10.  Ratownik medyczny, technik elektroradiologii, technik analityki medycznej, technik farmaceutyczny i inny pracownik wykonujący zawód medyczny na poziomie średniego wykształcenia; fizjoterapeuta, pielęgniarka albo położna z prawem do wykonywania zawodu uzyskanym na poziomie średniego wykształcenia, który nie posiada tytułu specjalisty w swojej dziedzinie lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jednak posiada co najmniej 10 lat pracy w zawodzie – 0,92; 1,4; 1,9
11. Opiekun medyczny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż wymieniony w punktach 1-10 z wykształceniem średnim – 0,84; 0,92; 1,3.
Nowością jest osobna tabela dla niemedyków. W niej najwyższe stawki zaproponowano dla pracowników działalności podstawowej, niewykonujących zawodu medycznego z wymaganym wykształceniem wyższym – 0,85, 0,92; 1,0.
Najmniej w ochronie zdrowia zarobiłby pracownik niewykonujący zawodu medycznego spoza działalności podstawowej z wymaganym wykształceniem poniżej wykształcenia średniego – 0,6; 0,65; 07.
Co jeszcze jest ważne? Jeśli chodzi o kwotę średniej krajowej – będzie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski”.
Ponadto istotne jest to, że minister zdrowia zagwarantowałby, że koszty wzrostu wynagrodzeń byłyby pokryte przez NFZ. Konieczne jest zwiększenie współczynników korygujących wycenianych świadczeń medycznych udzielanych przez podmioty lecznicze.
Jednocześnie AOTMiT zostałaby zobowiązana do przeprowadzenia pełnej i kompleksowej wyceny wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej sukcesywnie w terminie do 30 listopada 2022 r., a minister zdrowia oraz NFZ musiałyby niezwłocznie podnieść podmiotom leczniczym wartości wycen do poziomów nie niższych niż wycena dokonana przez AOTMiT.
Ministerstwo Zdrowia do 31 października 2021 r. musiałoby podjąć inicjatywę legislacyjną (czyli rozpocząć procedowanie w rządowym procesie legislacyjnym), a następnie przeprowadzić w terminie do 15 grudnia 2021 r. (czyli doprowadzić do ogłoszenia i wejścia w życie nowelizacji w Dz.U.) nowelizację ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować