Temat numeru

Laparoskopowa miotomia metodą Hellera

dr n. med. Paweł Jaworski

lek. Karolina Wawiernia

prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Paweł Jaworski

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej,

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa

e-mail: pawel.jaworski@cmkp.edu.pl

  • Przegląd chirurgicznych metod leczenia achalazji przełyku
  • Opis zabiegu laparoskopowej kardiomiotomii sposobem Hellera z fundoplikacją
  • Porównanie laparoskopowej kardiomiotomii sposobem Hellera z zabiegami robotowymi i przezustną endoskopową miotomią


Kurcz wpustu (achalasia cardiae) jest najczęstszą chorobą z grupy zaburzeń motoryki mięśni gładkich przełyku, która występuje z powodu upośledzenia perystaltyki przełyku i braku relaksacji dolnego zwieracza przełyku. Nazwa tego schorzenia pochodzi od łac. cardiospasmus. Achalazja diagnozowana jest u około 1 na 100 000 osób w wieku 25-60 lat. Do głównych jej objawów należą: trudności z połykaniem, zgaga, bóle w klatce piersiowej1. Początkowo dolegliwości dotyczą tylko pokarmów stałych, ale aż 70-97% pacjentów z achalazją ma również trudności z połykaniem płynów, a cofanie się resztek niestrawionego pokarmu obserwuje się u 75% pacjentów2. W achalazji komórki nerwowe (splotu Auerbacha) dolnej części przełyku z nieznanych przyczyn ulegają degeneracji, co prowadzi do braku prawidłowej fazy rozkurczu dolnego zwieracza przełyku (LES – lower esophageal sphincter), czego następstwem jest postępujące w czasie trwania choroby rozszerzenie przełyku z zaleganiem treści pokarmowej. Jednym ze sposobów leczenia achalazji jest kardiomiotomia. Po raz pierwszy operację tę u pacjenta z idiopatyczną achalazją przełyku wykonał w 1913 roku Ernst Heller z uniwersytetu w Lipsku (Niemcy). Do dziś zabieg ten pozostaje jedną ze skutecznych metod leczenia achalazji3. Prawie 80 lat później (w 1991 roku) Alfred Cuschieri i jego zespół z uniwersytetu w Dundee (Wielka Brytania) wykonali po raz pierwszy tę operację metodą laparoskopową, którą szczegółowo omówimy w niniejszym opracowaniu4.

Diagnostyka

Kluczowymi elementami kwalifikacji pacjentów do leczenia chirurgicznego są w pierwszej kolejności wykluczenie procesu nowotworowego i niedrożności mechanicznej, a następnie odróżnienie achalazji od innych zaburzeń motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz od pseudoachalazji. Ocena przedoperacyjna obejmuje: wywiad, wyniki badań dodatkowych oraz historię i efekty dotychczasowego leczenia zachowawczego i/lub zabiegowego5.

W celu kwalifikacji pacjenta do zabiegu należy wykonać następujące badania diagnostyczne:

  • endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego (ryc. 1) – jest wykonywana z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego u wszystkich pacjentów, aby wykluczyć mechaniczną niedrożność spowodowaną chorobą nowotworową lub przez inne zaburzenie (m.in. eozynofilowe zapalenie przełyku, pierścień Schatzkiego, zwężenia pozapalne w przebiegu choroby refluksowej przełyku [GERD – gastroesophageal reflux disease])
  • manometrię przełyku (ryc. 2) (preferowana manometria wysokiej rozdzielczości) – badanie to wykonuje się w celu postawienia diagnozy achalazji u wszystkich pacjentów z podejrzeniem choroby, u których nie ma dowodów na mechaniczną niedrożność przełyku. Polega ono na mierzeniu czasu i siły skurczów mięśni przełyku oraz rozluźnienia LES. Brak rozluźnienia LES w odpowiedzi na połykanie i brak skurczów mięśni wzdłuż ścian przełyku są podstawą do rozpoznania achalazji. Kryteria rozpoznania achalazji to: brak perystaltyki, ciśnienie w LES >35 mmHg, relaksacja LES <40%. Szczególną postacią achalazji, mogącą sprawiać problemy diagnostyczne, jest vigorous achalasia, charakteryzująca się stosunkowo wysokimi amplitudami skurczu przełyku, często z minimalnym rozszerzeniem przełyku i obecnością bólu w klatce piersiowej, zwykle błędnie diagnozowana jako rozlany skurcz przełyku6
  • badanie radiologiczne z kontrastem – jest wskazane do oceny opróżniania przełyku i morfologii połączenia żołądkowo-przełykowego u pacjentów z niejednoznacznymi wynikami manometrycznymi lub w przypadku niewykonania manometrii. Najczęściej opisywane w RTG zmiany to: wąskie połączenie żołądkowo-przełykowe, opóźnione opróżnianie przełyku z kontrastu oraz poszerzenie przełyku (ryc. 3).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Laparoskopowa kardiomiotomia sposobem Hellera z fundoplikacją

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi kompleksowe leczenie operacyjne achalazji obejmuje wykonanie kardiomiotomii, a następnie częściowej fundoplikacji sposobem Dora lub sposobem Toupeta, by uniknąć objawów [...]

Laparoskopowa kardiomiotomia sposobem Hellera a inne chirurgiczne metody leczenia achalazji

Uzunoglu i wsp. opisali szczegóły techniczne leczenia achalazji za pomocą robota oraz opublikowali początkowe doświadczenia po przeprowadzeniu 6 operacji tego typu11. Autorzy [...]

Podsumowanie

Pomimo upływu ponad 100 lat od wykonania pierwszej kardiomiotomii przez Hellera i ponad trzech dekad od przeprowadzenia tej operacji metodą laparoskopową jest [...]

Do góry