Opis przypadku

Pachydermodaktylia u nastolatka

Dr hab. med. Wojciech Baran

Lek. med. Magdalena Żychowska

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Wojciech Baran, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław, e-mail: wojciech.baran@umed.wroc.pl

Prezentujemy przypadek chłopca z pachydermodaktylią w celu zwrócenia uwagi lekarzy na tę rzadką, ale dość charakterystyczną jednostkę chorobową. PDD jest łagodnym schorzeniem, jednak często budzącym duży niepokój, głównie ze strony rodziców dziecka. Znajomość tej jednostki wydaje się niezbędna, żeby uniknąć kosztownej diagnostyki i inwazyjnej terapii.

OBJAWY KLINICZNE

Pachydermodaktylia (ang. pachydermodactyly – PDD) jest łagodnym wrzecionowatym obrzękiem skóry bocznych powierzchni palców rąk w okolicy stawów międzypaliczkowych bliższych, opisanym po raz pierwszy przez Bazexa w 1973 roku.[1] Nazwa pochodzi z języka greckiego, gdzie pachy oznacza gruby, dermo – skórę, dactylos – palec. Typowo zmiany są symetryczne i dotyczą II-IV palca ręki, wyjątkowo zajęty jest kciuk lub V palec. Opisano dotychczas pojedyncze przypadki zmian zlokalizowanych w okolicy stawów śródręczno-paliczkowych i grzbietu ręki, określanych w literaturze anglojęzycznej jako pachydermodactyly transgrediens.[2] Zmiany nigdy nie dotyczą palców stóp, nie towarzyszą im również dolegliwości bólowe ani świąd. Czasami może być obecna nieznaczna lichenifikacja, hiperkeratoza, dyskretne złuszczanie lub niewielki rumień.[3]

Choroba dotyczy na ogół nastolatków lub młodych dorosłych, głównie mężczyzn, bez żadnych chorób przewlekłych. PDD uważana jest za wynik manipulacji i powtarzających się mikrourazów mechanicznych, często występuje u osób z zaburzeniami obsesyjno-ko...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

DIAGNOSTYKA I TERAPIA

Bardazzi i wsp.[5] zaproponowali podział PDD na pięć typów:

Opis przypadku

Piętnastoletni chłopiec został przyjęty do Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu w celu diagnostyki i leczenia zmian skórnych dotyczących [...]
Do góry