Genodermatozy

Zespół nietrzymania barwnika

dr n. med. Magdalena Oszukowska
prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Magdalena Oszukowska

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5

91-347 Łódź

  • Incontinentia pigmenti – choroba wieloukładowa o zróżnicowanym obrazie klinicznym
  • Objawy skórne zespołu nietrzymania barwnika
  • Podstawowe zasady diagnostyki i leczenia

Zespół nietrzymania barwnika (zespół Blocha-Sulzbergera; IP – incontinentia pigmenti) został opisany po raz pierwszy przez niemieckiego dermatologa Brunona Blocha w 1926 r., a następnie (w 1928 r.) przez amerykańskiego lekarza tej samej specjalizacji Mariona Sulzbergera1. IP jest genodermatozą, której nazwa nawiązuje do zmian w obrazie histopatologicznym skóry charakterystycznych dla III stadium choroby, związanych z nietrzymaniem melaniny przez melanocyty warstwy podstawnej naskórka i jej obecnością w powierzchownych warstwach naskórka2.

Patogeneza

Nietrzymanie barwnika jest chorobą wieloukładową dotyczącą struktur wywodzących się zarówno z mezodermy, jak i ektodermy, w tym m.in. skóry, zębów, oczu, a także ośrodkowego układu nerwowego3. IP jest dziedziczona w sposób dominujący sprzężony z chromosomem X z różną ekspresją. Za przyczynę choroby uznaje się mutację w genie NEMO (nuclear factor κB essentials modulator) zlokalizowanym na chromosomie X w locus Xq28 w postaci dziedzicznej, a w Xp11 w postaci sporadycznej. Gen NEMO (znany także jako IKKγ lub IKBKG) jest głównym modulatorem czynnika transkrypcyjnego NF-κB (nuclear factor κB), zaangażowanego w odpowiedź układu immunologicznego i w ochronę komórek przed apoptozą wzbudzaną przez czynnik martwicy nowotworu α (TNF-α – tumor necrosis factor-α). Obecność nieprawidłowego genu NEMO prowadzi do zmniejszenia aktywności NF-κB i zwiększenia podatności komórek na apoptozę4,5. Również reakcja zapalna oraz zwiększona rekrutacja eozynofilów w naskórku stwierdzana w pierwszej fazie choroby wydaje się odgrywać istotną rolę w jej patogenezie. Prawdopodobnie akumulacja eozynofilów wynika ze zwiększonej produkcji chemokin (eotaksyn), wytwarzanych m.in. przez eozynofile, makrofagi, limfocyty T, komórki śródbłonka, fibroblasty6.

U płci męskiej mutacja genu NEMO w większości przypadków jest letalna. U kobiet natomiast przeżycie jest możliwe dzięki tzw. zjawisku lionizacji (inaktywacji chromosomu X), co zachodzi we wczesnej embriogenezie7.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia

Chociaż dokładne dane epidemiologiczne dotyczące IP nie są znane, szacuje się, że choroba dotyczy ok. 1:40 000 noworodków8. W przybliżeniu 50% [...]

Obraz kliniczny

Obraz kliniczny IP jest zróżnicowany zależnie od etapu i stopnia ciężkości choroby. Różnice przebiegu mogą występować nawet między członkami tej samej [...]

Obraz histopatologiczny

Wyniki badania histopatologicznego zmieniają się w zależności od stadium choroby. W pierwszej fazie można zaobserwować śródnaskórkową spongiozę z eozynofilowym, neutrofilowym i [...]

Rozpoznanie

Pierwsze kryteria diagnostyczne IP opublikowali w 1993 r. Landy i Donnai, jeszcze zanim odkryto przyczynę choroby19. Przez lata były one modyfikowane. [...]

Zalecenia

IP jest zaburzeniem systemowym, zatem kluczowe znaczenie ma interdyscyplinarne podejście do pacjentów. Choroba wymaga współdziałania lekarzy różnych specjalności, w tym dermatologa, [...]

Do góry