Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Nowa terapia biologiczna AZS

lek. Paweł Traczewski

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą powszechnie występującą u dzieci i dorosłych, ale większość chorych stanowią pacjenci pediatryczni. Szacuje się, że w Polsce AZS dotyka 0,9% dorosłych i 9,2% dzieci. Jest to choroba znacznie pogarszająca jakość życia pacjentów. W leczeniu wykorzystuje się przede wszystkim miejscowe glikokortykosteroidy i inhibitory kalcyneuryny. Ze względu na skutki uboczne i ograniczoną efektywność leczenia wciąż poszukuje się nowych skutecznych i dobrze tolerowanych leków. Niedawne badania wykazały istotny udział interleukiny 31 w patogenezie AZS. Nemolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi α IL-31. Wstępne badania wskazują, że ten lek biologiczny istotnie redukuje zmiany zapalne i świąd.

Przeprowadzono randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie fazy IIb u dorosłych pacjentów z umiarkowanym i ciężkim AZS. Chorzy otrzymywali nemolizumab w dawce 30 mg co 4 tygodnie lub placebo oraz dodatkowo miejscowe glikokortykoste...

Do góry