Nowości

Nowości w praktyce

Kobiety z nadwagą rzadziej karmią piersią

Duże kanadyjskie badanie dostarczyło danych potwierdzających wyniki wcześniejszych badań wskazujących na to, że matki, które mają nadwagę, rzadziej karmią piersią. Jak stwierdzili autorzy, uzyskane przez nich wyniki wskazują na potrzebę zaoferowania tej populacji przed porodem i po nim specjalistycznego wsparcia służącego propagowaniu karmienia piersią.

Autorzy z kanadyjskiej prowincji Quebec doszli do tych wniosków na podstawie analizy danych uzyskanych od 6592 kobiet w wieku 18 lub więcej lat, które w latach 2005-2010 zaszły w pojedynczą ciążę. Posługując się kwestionariuszem wypełnianym przez kobiety przy przyjęciu do porodu, w podgrupie tej kohorty w latach 2009-2010 udokumentowano również zamiar karmienia piersią przed urodzeniem dziecka. Informacje na temat wskaźnika masy ciała (BMI) przed ciążą oraz masy ciała i wzrostu uzyskano z dokumentacji medycznej oraz za pomocą kwestionariuszy.

Wśród badanych kobiet 833 (12,6%) były otyłe, 1317 (20%) miało nadwagę, 62,3% miało prawidłową masę ciała, a 337 (5,2%) miało niedowagę. Otyłe kobiety były gorzej wykształcone (p <0,0001), miały mniejszy dochód w przeliczeniu na gospodarstwo domowe (p <0,0001) oraz częściej podawały w wywiadzie poważne problemy dotyczące piersi (p <0,0001). Częściej były też wieloródkami i podawały karmienie piersią podczas poprzednich ciąż przez istotnie krótszy czas w porównaniu z kobietami o prawidłowej masie ciała (p <0,0001).

Wśród kobiet z nadwagą 20% nie karmiło piersią, w porównaniu z 12% kobiet o prawidłowej masie ciała. Po uwzględnieniu charakterystyki prenatalnej ryzyko niepodjęcia karmienia piersią pozostało istotnie większe wśród otyłych kobiet (skorygowane ryzyko względne 1,26; 95% przedział ufności 1,08-1,46). Autorzy wzięli również pod uwagę potencjalne mediatory zależności między BMI a karmieniem piersią, w tym sposób urodzenia dziecka, występowanie cukrzycy ciążowej, przeniesienie dziecka na oddział intensywnej opieki noworodkowej oraz wynik w skali Apgar po 5 minutach życia.

Tylko sposób urodzenia dziecka oraz cukrzyca ciążowa wywarły istotny pośredni wpływ na karmienie piersią.

Jak stwierdzili autorzy, główną zaletą tego badania była duża liczebność ocenianej populacji. Ich zdaniem jest to jedno z pierwszych takich badań, w których „uwzględniono wpływ tak dużej liczby istotnych czynników związanych z matką lub dzieckiem”.

Do góry