Zagadki usg

Przegroda macicy

dr n. med. Anita Hamela-Olkowska1
lek. Jacek Doniec2

1Szpital Kliniczny im. ks. A. Mazowieckiej, Warszawa; NZOZ Idealist, Warszawa

2Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

Adres do korespondencji: dr n. med. Anita Hamela-Olkowska, Szpital Kliniczny im. ks. A. Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa; e-mail: anita.hamela@gmail.com

Opis przypadku

Do pracowni USG zgłosiła się 34-letnia kobieta w celu wykonania kontrolnego badania USG przed podjęciem starań o kolejną ciążę. Pacjentka przebyła dwa poronienia zatrzymane, oba w 7 tygodniu ciąży, z następowym zabiegiem abrazji. Jej wywiad internistyczny był nieobciążony. W wykonanych po dwóch poronieniach badaniach w kierunku trombofilii nie stwierdzono odchyleń. Kariotypy kobiety i jej partnera były prawidłowe. W czterech dotychczasowych badaniach USG narządu rodnego w prezentacji dwuwymiarowej z odchyleń opisywano tylko dwa małe mięśniaki śródścienne. Nie wykonano innej diagnostyki budowy macicy.

Rozpoznanie

W dopochwowym badaniu USG uwidoczniono trzon macicy w przodozgięciu o wymiarach 54 × 40 × 42 mm. W płaszczyźnie wieńcowej stwierdzono podwójne echo endometrium (ryc. 1).

Przy użyciu techniki 3D rozpoznano częściowo przegrodzoną macicę o długości przegrody około 18 mm (klasa VB wad macicy według klasyfikacji American Society for Reproductive Medicine;1 ryc. 2).

Endometrium miało jednorodną echogeniczność, jego grubość poniżej przegrody wynosiła 10 mm. W ścianie przedniej i tylnej macicy uwidoczniono dwa małe mięśniaki śródścienne o wymiarach 11 i 7 mm. Jajniki były prawidłowej wielkości i echogeniczności.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Przed wprowadzeniem do praktyki ginekologicznej ultrasonografii trójwymiarowej złotym standardem w diagnostyce wad macicy był rezonans magnetyczny.2 Obecnie to dopochwowa ultrasonografia trójwymiarowa [...]
Do góry