Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka, lek. Piotr Góral, Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia ostatniego miesiąca

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (6): 65-68

Kardiowersja i ablacja u chorych stosujących rywaroksaban

Wyniki badania ROCKET AF wskazują na porównywalną skuteczność warfaryny i nowego doustnego antykoagulantu – rywaroksabanu w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF). Mimo to nie są znane bezpieczeństwo i skuteczność nowego antykoagulantu w przypadku kardiowersji lub ablacji podłoża AF.

Na łamach Circulation opublikowano wyniki subanalizy badania ROCKET AF porównującej stosowanie rywaroksabanu i warfaryny u chorych poddanych kardiowersji elektrycznej (n=143), kardiowersji farmakologicznej (n=142) oraz przezcewnikowej ablacji podłoża AF (n=79). Po przeprowadzeniu wymienionych procedur między grupą rywaroksabanu i warfaryny nie obserwowano różnicy w odniesieniu do ryzyka udaru mózgu lub zatorowości obwodowej (iloraz zagrożeń [HR] 1,04, 95% PU 0,46-2,33), zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR 1,24, 95% PU 0,55-2,78) ani zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (HR 1,43, 95% PU 0,74-2,77).

Mimo ograniczeń związanych z niewielką liczbą chorych wyniki subanalizy badania ROCKET AF wskazują na porównywalną skuteczność warfaryny i rywaroksabanu w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków, poddanych kardiowersji lub ablacji podłoża AF.

Circulation 2012; 126: A19281

Częstość wdrażania zdrowego stylu życia w prewencji wtórnej chorób układu krążenia

Chociaż wykazano, iż niefarmakologiczne metody prewencji wtórnej istotnie zmniejszają śmiertelność i liczbę ponownych incydentów sercowo-naczyniowych, częstość stosowania się pacjentów do zaleceń prowadzenia zdrowego trybu życia nie jest dobrze poznana.

Na łamach Journal of the American Medical Association przedstawiono wyniki prospektywnego badania kohortowego o akronimie PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) oceniającego przestrzeganie zaleceń zdrowego trybu życia po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym. Z 7519 chorych po przebytym incydencie wieńcowym lub udarze mózgu 18,5% nadal paliło tytoń, a jedynie 53,4% zaprzestało jego palenia. Zdrową dietę ocenianą za pomocą kwestionariuszy żywieniowych stosowało w prewencji wtórnej 39,0% pacjentów, a dużą aktywność fizyczną podawało 35,1%. Spośród chorych 14,3% nie stosowało się do żadnego z zaleceń zdrowego tryby życia, a jedynie 4,3% wypełniało jego 3 wymienione aspekty.

Wyniki badania PURE podkreślają niedostateczne wykorzystanie niefarmakologicznych metod prewencji wtórnej chorób układu krążenia i wskazują, iż mniej niż 1 z 20 chorych przestrzega zasad zdrowego trybu życia, czyli zaprzestania palenia tytoniu, zd...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kardiowersja i ablacja u chorych stosujących rywaroksaban

Wyniki badania ROCKET AF wskazują na porównywalną skuteczność warfaryny i nowego doustnego antykoagulantu – rywaroksabanu w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych [...]

Częstość wdrażania zdrowego stylu życia w prewencji wtórnej chorób układu krążenia

Chociaż wykazano, iż niefarmakologiczne metody prewencji wtórnej istotnie zmniejszają śmiertelność i liczbę ponownych incydentów sercowo-naczyniowych, częstość stosowania się pacjentów do zaleceń [...]

Implantacja stymulatora serca podczas leczenia dabigatranem

Chorzy wymagający implantacji urządzeń elektronicznych (cardiac implantable electronic devices, CIED) stanowią grupę z licznymi schorzeniami współistniejącymi, często wymagającymi stosowania przewlekłej antykoagulacji [...]

Wpływ rehabilitacji kardiologicznej w prewencji wtórnej na odległe rokowanie

Mimo korzystnego wpływu ćwiczeń fizycznych na liczne czynniki ryzyka chorób układu krążenia większość dotychczasowych badań oceniało głównie wpływ rehabilitacji na rokowanie [...]

Kontynuacja doustnej antykoagulacji vs leczenie pomostowe podczas implantacji stymulatora – wyniki badania BRUISE CONTROL

Ryzyko krwawienia związanego z implantacją stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora (cardiovascular implantable electronic devices, CIED) u chorych wymagających przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego doprowadziło [...]

Przezcewnikowa implantacja zastawki mitralnej z powodu dysfunkcji zastawki biologicznej

Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) jest uznaną metodą leczenia chorych z ciężką objawową stenozą aortalną, u których ryzyko klasycznej operacji uważane [...]

Nowe doustne antykoagulanty – zalecenia European Heart Rhythm Association

Nowe doustne antykoagulanty (new oral anticoagulants, NOAC) – apiksaban, dabigatran i rywaroksaban – stanowią alternatywę dla antagonistów witaminy K w zapobieganiu udarom [...]

Suplementacja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 u pacjentów z licznymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia

Przedstawiamy wyniki pracy oceniającej korzyści z suplementacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (WNKT). Dotychczasowe badania sugerowały korzyści ze stosowania WNKT u pacjentów [...]

Ostre uszkodzenie nerek w przebiegu terapii statynami

Problem ryzyka wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek w trakcie terapii statynami jest rzadko omawiany. Jednak wyniki badań ostatniej dekady oraz dane pochodzące [...]
Do góry