Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii SUM, Katowice

Kardiologia po Dyplomie 2013; 12 (10): 1

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W październikowym numerze Kardiologii po Dyplomie znajdziemy artykuły poświęcone zagadnieniom niewydolności serca, z zakresu arytmologii oraz endokrynopatii. Koleżanki i Koledzy, którzy mają już za sobą egzamin testowy z kardiologii, mogą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie do egzaminu ustnego.

Pierwszy artykuł napisany przez dr. Piotra Sobańskiego z Centrum Terapii Paliatywnej w Bazylei dotyczy organizacji i zasad opieki paliatywnej nad chorymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na chorych z ciężką przewlekłą niewydolnością serca. Zagadnienie bardzo ważne z uwagi na rosnącą liczbę chorych wymagających takiej terapii. W artykule autor podkreśla znaczenie opieki zintegrowanej oraz wsparcia dla chorego i jego rodziny.

Opublikowane we wrześniu rekomendacje ESC dotyczące elektroterapii zawierają uaktualnienie zasad kwalifikacji chorych do terapii resynchronizującej. Artykuł dr. hab. Oskara Kowalskiego z Kliniki Kardiologii w Zabrzu zawiera najważniejsze wytyczne z tego zakresu przydatne dla każdego kardiologa.

Profesor Maria Trusz-Gluza z Katowic napisała artykuł przedstawiający aktualne spojrzenie na stary i nadal często stosowany lek przeciwarytmiczny – amiodaron. Warto zwrócić uwagę m.in. na postępowanie w przypadku wystąpienia dysfunkcji tarczycy i na interakcje lekowe.

Co to jest kopeptyna i jaką wartość ma oznaczanie jej stężenia? Artykuł dr Anny Wyzgał i prof. Piotra Pruszczyka z Warszawy przekonuje nas o przydatności tego wskaźnika w diagnostyce i prognozowaniu w różnych patologiach układu krążenia, szkoda że jeszcze nieoznaczanego rutynowo.

Mimo rzadkiego występowania akromegalii w populacji to kardiolog może mieć kontakt z chorym na tę endokrynopatię. Warto więc dowiedzieć się, jaki wpływ ma hormon wzrostu na serce i układ krążenia z artykułu dr. hab. Marcina Fijałkowskiego z Gdańska.

W dziale Przypadki kliniczne znajdziemy dobrze udokumentowaną przez autorów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu historię chorego z trombofilią, która ujawniła się po wszczepieniu sztucznej zastawki w pozycji aortalnej. Dr hab. Krzysztof Szydło ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przedstawia przypadkek chorej z ostrym zespołem wieńcowym i wydłużeniem odstępu QT.

Zagadki echokardiograficzne prof. Mirosława Kowalskiego zawierają w tym numerze rzadkie obrazy serca,a dr Magdalena Zagrodzka opisuje patologię rozworu przełykowego obrazowaną w badaniu TK w ramach diagnostyki „triple rule-out“.

W Doniesieniach ostatniego miesiąca przeczytamy m.in. o efektach aspiracji skrzepliny oraz o wielonaczyniowej angioplastyce w zawale serca, o nowych doustnych lekach przeciwkrzepliwych stosowanych w niezastawkowym migotaniu przedsionków u chorych z niewydolnością serca oraz o kolchicynie w ostrym zapaleniu osierdzia.

Życzę dobrej lektury.

Do góry