Choroba niedokrwienna serca

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Inhibitory PCSK-9 w leczeniu zaburzeń lipidowych – aktualny stan wiedzy

dr n. med. Katarzyna Mitręga, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

I Klinika Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

Adres korespondencyjny: dr n. med. Katarzyna Mitręga, I Klinika Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

Kardiologia po Dyplomie 2015; 14 (1-2): 10-17

Wprowadzenie

Choroby układu krążenia (cardiovascular disease, CVD) uwarunkowane obecnością blaszek miażdżycowych w naczyniach stanowią główną przyczynę hospitalizacji oraz przedwczesnych zgonów w krajach europejskich. Wśród potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka wystąpienia i rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji i chorób układu krążenia, wymienia się nadciśnienie tętnicze, dyslipidemię, palenie tytoniu, małą aktywność fizyczną, nieprawidłowe nawyki żywieniowe i cukrzycę. Z kolei do niemodyfikowalnych czynników ryzyka CVD zaliczane są płeć męska i wiek [1].

Szacuje się, że rocznie w Europie na leczenie i rehabilitację pacjentów po zawale mięśnia sercowego, udarze niedokrwiennym mózgu oraz z miażdżycą tętnic kończyn dolnych przeznacza się blisko 200 miliardów euro. Stanowi to zatem nie tylko istotny problem kliniczny, ale również społeczny i ekonomiczny. Dlatego tak ważna jest wcześnie włączona odpowiednia profilaktyka i skuteczne leczenie powyższych chorób.

Uważa się, że najbardziej niekorzystnym, ale najlepiej modyfikowalnym za pomocą odpowiedniej farmakoterapii oraz zmiany stylu życia czynnikiem ryzyka CVD jest wysokie stężenie lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C) i cholesterolu całkowitego (TC). Stężenie TC jest parametrem pozwalającym na oszacowanie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego w oparciu o skalę SCORE [2]. W dotychczas przeprowadzonych badaniach dowiedziono, że zmniejszenie stężenia cholesterolu LDL o każdy 1 mmol/l koreluje z ponad 20% mniejszym ryzykiem związanym z CVD i przypuszcza się, że obniżenie LDL-C o 2-3 mmol/l skutkuje obniżeniem ryzyka wystąpienia CVD nawet o 40% [1,3]. Dlatego stężenia LDL-C i TC są głównymi strategicznymi celami w postępowaniu prewencyjnym [1]. Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) docelowe stężenie cholesterolu LDL u chorych z bardzo dużym ryzykiem CVD powinno wynosić <70 mg/dl (1,8 mmol/l) lub powinno być obniżone o co najmniej 50% w stosunku do wartości wyjściowej, a u chorych z dużym ryzykiem CVD stężenie LDL-C powinno wynosić poniżej 100 mg/dl (2,5 mmol/l) [1]. Osiągnięcie zalecanych wartości wydaje się łatwo osiągalne dzięki wprowadzeniu na rynek farmaceutyczny statyn. Plejotropowe działanie i udowodniona skuteczność tej grupy leków właśnie w zmniejszaniu stężenia LDL-C i związanego z tym zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego stała się powodem, dla którego leki te zalecane są u chorych z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia CVD oraz w leczeniu chorób związanych z obecnością blaszek miażdżycowych [1,2].

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozwój miażdżycy

Cholesterol transportowany jest we krwi za pomocą lipoprotein, głównie przy udziale lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). Na hydrofilnym końcu cząsteczki LDL [...]

Mutacje genów dla PCSK-9

W toku badań nad PCSK-9 odkryto, że mutacje genów dla ludzkiego PCSK-9 mogą prowadzić do utraty lub zmniejszenia bądź zwiększenia efektu [...]

Badania na modelach zwierzęcych

Bezpośredni niekorzystny wpływ białka PCSK-9 na stężenie LDL-R w hepatocytach, a w konsekwencji na stężenie LDL zostało wstępnie udowodnione w wielu [...]

Inhibitory PCSK-9 wykazują korzyści w punkcie, w którym statyny zawodzą

Nowe cząsteczki – inhibitory PCSK-9 – wykazują duży potencjał hipolipemizujący, a ich profil bezpieczeństwa wydaje się szeroki. Nowa klasa leków, jakimi [...]

Badania kliniczne z zastosowaniem ewolokumabu

Ewolokumab jest dobrze tolerowanym, o stosunkowo szerokim profilu bezpieczeństwa, w pełni humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym przeciwko PCSK-9, który powoduje zmniejszenie stężenia cholesterolu [...]

Badania kliniczne z zastosowaniem alirokumabu

Z zastosowaniem alirokumabu toczy się od 2012 r. cykl wieloośrodkowych badań randomizowanych ODYSSEY (np. CHOICE I, CHOICE II, LONG TERM STUDY, COMBO I, [...]

Badania kliniczne z zastosowaniem bokocyzumabu

Bokocyzumab to nowe przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko białku PCSK-9. Toczące się z zastosowaniem tego leku wieloośrodkowe randomizowane badanie z podwójnie ślepą [...]

Profil bezpieczeństwa

Wstępne dane na temat bezpieczeństwa stosowania inhibitorów PCSK-9, mimo wcześniejszych obaw o większe ryzyko występowania ewentualnych zaburzeń funkcji poznawczych, okazały się [...]

Podsumowanie

Mimo bardzo obiecujących danych z dotychczasowych badań klinicznych przeprowadzonych z zastosowaniem inhibitorów PCSK-9 nadal niezbędne są wyniki długoterminowej obserwacji chorych, zwłaszcza [...]
Do góry