Podsumowanie

Biopsja endomiokardialna pozostaje ważnym, niekiedy rozstrzygającym narzędziem diagnostycznym w chorobach mięśnia sercowego. W ostatnich kilku latach daje się zauważać ponowny wzrost znaczenia tego narzędzia diagnostycznego, szczególnie w aspekcie poszukiwania nowych wskaźników patologii mięśniowej, a także nowych sposobów postępowania leczniczego. W ten nurt wpisują się też badania autorów32, ukierunkowane na poszerzenie panelu diagnostyczno-badawczego o nowe markery schorzeń mięśnia sercowego. Celowi temu będzie także służyło budowane właśnie w Zabrzu Śląskie Laboratorium Nanomikroskopii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowoczesne techniki badawcze (mikroskopia elektronowa, w tym reżimu kriogenicznego, mikroskopia sił atomowych, mikroskopia holograficzna czy mikroskopia konfokalna wysokiej rozdzielczości) umożliwią, w opinii autorów, osiągnięcie innego poziomu oceny histologicznej zmierzającej do personalizacji diagnostyki i leczenia schorzeń mięśnia sercowego.


Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto podział kardiomiopatii wg American Heart Association z 2006 roku

Do góry