Wytyczne

Pacjent z częstoskurczem nadkomorowym – omówienie wytycznych ESC 2019

lek. Paulina Przyżycka
lek. Michał Kałowski
prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz

Klinika Elektrokardiologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Michał Kałowski

Klinika Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

e-mail: michalkalowski@gmail.com

  • Od czasu publikacji poprzednich wytycznych European Society of Cardiology (ESC) dotyczących leczenia częstoskurczów nadkomorowych minęło 16 lat; w tym czasie dokonał się istotny postęp w diagnostyce i leczeniu, szczególnie inwazyjnym, tego rodzaju arytmii, co zaowocowało korektą wielu zaleceń
  • W artykule omówiono najważniejsze zalecenia zawarte w uaktualnionych w 2019 r. wytycznych ESC dotyczących tej problematyki, z naciskiem na schematy postępowania przydatne w codziennej praktyce lekarskiej

Częstoskurcz nadkomorowy (SVT – supraventricular tachycardia) to termin stosowany do określenia zbioru tachyarytmii nadkomorowych, tradycyjnie z wyłączeniem migotania przedsionków, któremu poświęcone są osobne wytyczne. U podłoża wszystkich SVT leży zaburzenie powstawania lub przewodzenia impulsów elektrycznych pochodzące z okolic pęczka Hisa lub części układu bodźcoprzewodzącego powyżej tej struktury. W praktyce klinicznej SVT może objawić się w EKG jako częstoskurcz z wąskimi (≤120 ms) lub szerokimi (>120 ms) zespołami QRS, z których zdecydowana większość prezentuje się jako rytmy regularne. Pacjenci z SVT stanowią łącznie niemałą grupę chorych. Szacuje się, że arytmie zaliczane do SVT dotykają 2,25 na 1000 osób, przy czym częstość ich występowania rośnie wraz z wiekiem i u chorych >65 roku życia jest 5-krotnie wyższa niż w populacji ogólnej1.

Obraz kliniczny i diagnostyka SVT

Podstawowymi elementami diagnostyki są przede wszystkim wnikliwe zebranie wywiadu lekarskiego (włączając w to wywiad rodzinny pacjenta) oraz dokładne badanie przedmiotowe. Powyższe elementy są szczególnie istotne, gdy brakuje dokumentacji elektrokardiograficznej przebiegu arytmii.

Głównymi objawami zgłaszanymi przez pacjentów z tachyarytmią nadkomorową są kołatania serca, najczęściej o nagłym początku i zakończeniu (z wyjątkiem tachykardii zatokowej). Do objawów towarzyszących należą niekiedy osłabienie, duszność, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, a także zawroty głowy, zasłabnięcia i omdlenia. Nasilenie arytmii zależy w największym stopniu od częstości rytmu komór w trakcie arytmii oraz od wieku pacjenta i współwystępowania organicznej choroby serca2.

Wystąpienie wspomnianych dolegliwości u pacjenta w pierwszych dekadach życia sugeruje arytmię nadkomorową powstającą w mechanizmie reentry – najczęściej częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy (AVRT – atrioventricular re-entrant tachycardia) ...

Bezpośrednie zagrożenie nagłym zgonem sercowym w przebiegu szybkich arytmii nadkomorowych jest niewielkie i ogranicza się do nielicznej grupy chorych, głównie z zespołem Wolfa-Parkinsona-White’a (WPW) i napadami AF3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny i diagnostyka SVT

Podstawowymi elementami diagnostyki są przede wszystkim wnikliwe zebranie wywiadu lekarskiego (włączając w to wywiad rodzinny pacjenta) oraz dokładne badanie przedmiotowe. Powyższe [...]

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS

Czas trwania zespołów QRS

Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS

W różnicowaniu częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS (>120 ms) należy brać pod uwagę VT, SVT przewiedzione z aberracją lub arytmię nadkomorową [...]

Specyficzne typy arytmii nadkomorowych

Tachykardia zatokowa często jest zjawiskiem fizjologicznym, związanym m.in. z wysiłkiem fizycznym czy stresem emocjonalnym. Może występować także w przebiegu wielu chorób [...]

Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że nowe wytyczne opracowane przez ekspertów ESC porządkują i w przystępny sposób przedstawiają sposoby postępowania doraźnego i leczenia [...]

Do góry