Nowoczesne leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe w OZW bez uniesienia odcinka ST

dr hab. n. med. Adam Kern, FESC1,2
dr hab. n. med. Jacek Bil, FESC3

1Katedra Kardilogii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

2Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Olsztyn

3Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Adam Kern, FESC

Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

e-mail: adamkern@mail.com

  • Kluczem do osiągania coraz lepszych efektów terapii u pacjentów z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) jest właściwe wdrożenie diagnostyki inwazyjnej i wybór odpowiedniego leczenia przeciwpłytkowego/przeciwkrzepliwego uwzględniającego z jednej strony ryzyko zdarzeń niedokrwiennych, a z drugiej – ryzyko krwawienia
  • W poniższej pracy przedstawiono podsumowanie wytycznych dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego z 2018 r. w części dotyczącej postępowania z osobami z NSTEMI, a także omówiono najnowsze badania dotyczące leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego, które ukazały się już po opublikowaniu wspomnianych wytycznych

W bazie Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI) w 2018 r. zarejestrowano 67 070 zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI – percutaneous coronary intervention) wykonanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego (OZW; ACS – acute coronary syndrome), w tym 20 219 zabiegów pierwotnej PCI w przypadku zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI – ST elevation myocardial infarction), 20 666 tych zabiegów w przypadku zawału serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI – non-ST elevation myocardial infarction) oraz 26 185 u osób z niestabilną dławicą piersiową (UA – unstable angina).

Łączna liczba zabiegów PCI wynosiła 104 283 i była niższa o 8,7% w porównaniu z rokiem 2017. Większość procedur związana była z ACS, tj. STEMI (19%), NSTEMI (20%), UA (26%), a pozostałe 35% ze stabilną chorobą wieńcową. W bazie ORPKI zarejestrowano także wzrost częstości stosowania tykagreloru zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w wytycznych, tj. w przypadku STEMI (faza przedszpitalna – 17%; w szpitalu – dodatkowe 17%) oraz NSTEMI (faza przedszpitalna – 0; w szpitalu – 15%), natomiast stosowanie prasugrelu nadal było bardzo rzadkie (<1%)1.

W artykule przedstawiono podsumowanie wytycznych European Society of Cardiology (ESC) i European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) dotyczących rewaskularyzacji mięśnia sercowego z 2018 r. w części dotyczącej postępowania z osobami z NSTEMI, a także omówiono najnowsze badania dotyczące leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego, które ukazały się już po opublikowaniu wspomnianych wytycznych2.

Obecnie diagnostyka inwazyjna stała się standardem postępowania u przeważającej większości pacjentów z NSTEMI, a czas wykonania koronarografii (od <2 h do <72 h) uzależniony jest od objawów klinicznych i czynników ryzyka (tab. 1). Warto jednak w p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe przed diagnostyką inwazyjną

U każdego pacjenta z NSTEMI i bez przeciwwskazań (które należy szczególnie uwzględnić w przypadku zawału serca typu 2, np. spowodowanego głęboką [...]

Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe w trakcie zabiegu

Kanglelor to nowy inhibitor receptora P2Y12 dostępny w postaci dożylnej. Podobnie jak u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (CAD – coronary [...]

Postępowanie w terapii długoterminowej

U pacjentów po NSTEMI, niezależnie czy byli leczeni inwazyjnie, czy zachowawczo, zaleca się stosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej przez 12 miesięcy, jeśli [...]

Rok minął i co dalej?

W tegorocznych wytycznych dotyczących leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych wprowadzono wiele nowości9. Z uwagi na utrzymujące się u znacznej części populacji ryzyko [...]

Wyniki nowych badań klinicznych

Było to wieloośrodkowe randomizowane badanie otwarte, do którego włączano 4018 pacjentów z ACS poddawanych diagnostyce inwazyjnej do grupy leczonej tykagrelorem lub [...]

Podsumowanie

Leczenie pacjentów z NSTEMI jest coraz skuteczniejsze dzięki postępowi w zakresie zarówno sprzętu wykorzystywanego w trakcie PCI, jak i farmakoterapii. Od [...]

Do góry