Flesz

Flesz 

Jerzy Dziekoński

Egzaminowanie z polskiego

Polacy, którzy ukończyli medycynę za granicą, muszą po zmianie zasad uznawania prawa do wykonywania zawodu lekarza dla obywateli Unii Europejskiej, zdawać egzamin z języka polskiego. NRL wskazuje, że jest to niepotrzebne i należy rozważyć wprowadzenie zmian w znowelizowanej ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wystosowano do ministra zdrowia list w tej sprawie.

Z kolei Jarosław Pinkas, wiceminister zdrowia, przesłał do NRL list, w którym zapewnił, że „obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w związku z postulatami zgłaszanymi do Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi zniesienia obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego przez obywateli polskich i państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy władają językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty”.

POZ bez wskaźników

Ministerstwo Zdrowia zamierza zrezygnować z rozliczania lekarzy rodzinnych ze wskaźników wykrywalności nowotworów. – Wskaźnik ten zostanie zlikwidowany. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że wzrośnie liczba wydawanych kart, ale będzie to pozytywny wzrost, na którym skorzystają pacjenci – powiedziała Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

Wypłaty coraz wyższe

Lekarskie wynagrodzenia powoli, ale rosną – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. W październiku 2014 roku średnia lekarska pensja wynosiła 7040,55 zł. To o 250 zł więcej niż dwa lata wcześniej. Dla porównania w 2012 roku średnie lekarskie zarobki wynosiły 6788 zł, a w 2010 roku – 6663 zł. W rozbiciu na sektor prywatny i publiczny różnice są dość duże. W sektorze prywatnym wynagrodzenie lekarza wynosi średnio 7675 zł, zaś w sektorze publicznym 6950 zł.

Duży rozdźwięk jest również między zarobkami mężczyzn i kobiet w sektorze publicznym. Panowie zarabiają średnio 7419 zł, a panie mniej więcej 800 zł mniej. Co ciekawe, odwrotna tendencja panuje w sektorze prywatnym – tutaj kobiety zarabiają więcej (7752 zł) niż mężczyźni (7449 zł). Różnice są również wyraźne, jeśli porównamy zarobki pod względem stażu pracy – w przypadku stażu do dwóch lat średnie wynagrodzenie wynosi 3187 zł, natomiast lekarze pracujący w zawodzie ponad 20 lat zarabiają powyżej 8300 zł.

Kolejki też większe

Mimo wzrostu nakładów na ochronę zdrowia dostęp do świadczeń się pogorszył – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie dotyczącym NFZ.

„Pomimo zwiększania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami, nie nastąpiła poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych. W niektórych zakresach świadczeń dostęp uległ pogorszeniu, a części świadczeń nie zakontraktowano w ogóle. Wskazuje to na ograniczoną skuteczność działań Funduszu. Podobne ustalenia na temat pogarszającego się dostępu do świadczeń zdrowotnych Izba prezentowała po kontrolach NFZ przeprowadzanych w latach 2011-2013 (…) Średni czas oczekiwania na świadczenie zdrowotne wydłużył się we wszystkich badanych rodzajach świadczeń medycznych w porównaniu do roku poprzedniego: w przypadku pięciu analizowanych rodzajów poradni ambulatoryjnych (okulistyka, tomografia komputerowa, kardiologia, chirurgia urazowo-ortopedyczna, neurologia) od 21 proc. do blisko 35 proc. Jeszcze bardziej drastyczne wydłużenie kolejek nastąpiło w przypadku wybranych oddziałów szpitalnych – od 3,5 proc. do ponad 33 proc.” – czytamy w raporcie NIK.

Nowy model psychiatrii

Przestarzały model leczenia psychiatrycznego ma zastąpić nowy, w którym główną rolę odgrywać będzie leczenie środowiskowe świadczone w środowisku chorego.

Autorem projektu nowego modelu jest prof. Jacek Wciórka, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Duże szpitale, w których izoluje się pacjentów, mają zostać zastąpione leczeniem środowiskowym, w którym to lekarz przychodzi do pacjenta, a nie odwrotnie. Za wzór przytaczany jest model włoski, gdzie w szpitalach pozostają jedynie oddziały psychiatryczne lub kryzysowe łóżka.

POZ także dla nieubezpieczonych

Taniej jest zapłacić za wizytę osoby nieubezpieczonej, niż weryfikować, czy pacjent ubezpieczenie posiada – uważa kierownictwo resortu zdrowia i poprzez autopoprawkę nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą bezpłatne leki dla seniorów, otwiera drzwi gabinetów POZ dla pacjentów z nieopłaconą składką zdrowotną. Jak wskazuje minister zdrowia, problem dotyczy blisko 2,5 mln Polaków.

Storpedowani fizjoterapeuci

Projekt przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość przewiduje przedłużenie vacatio legis ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z pół roku do 24 miesięcy. Okres ten ma pozwolić na wprowadzenie zmian.

„Nadanie fizjoterapeutom uprawnienia kwalifikacji w leczeniu pacjentów do zabiegów fizjoterapii i ich stosowania, bez chociażby wstępnej diagnostyki lekarskiej, może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach życiu pacjentów. Zaniechanie badania lekarskiego przed podjęciem leczenia narusza w sposób oczywisty bezpieczeństwo chorego i stanowi działanie wbrew powszechnie przyjętym w Europie standardom medycznym” – czytamy w poselskim uzasadnieniu.

Do góry