Podatki

Nadpłata na konto

Edyta Szewerniak-Milewska

Podatnicy, którzy w zeznaniach za 2015 rok wykazali nadpłatę podatku, teraz czekają na jego zwrot. Najprościej jest go otrzymać na rachunek bankowy. Co jednak gdy urząd skarbowy nie zna jego numeru, a do złożonego już zeznania go nie dołączyliśmy lub chcemy, żeby zwrot trafił na inny niż dotychczas rachunek bankowy?

Aby urząd skarbowy mógł przelewem zwrócić nadpłatę wynikającą z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, musi znać aktualny numer osobistego rachunku bankowego, którego podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Numeru nie wpisuje się jednak w zeznaniu podatkowym. Jego zgłoszenia trzeba dokonać na odpowiednim formularzu. Dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT, nie są też płatnikami podatków lub składek ZUS (wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie), a w kontaktach z urzędem skarbowym posługują się numerem PESEL, takim formularzem jest ZAP-3. Jest to samodzielny formularz, który nie stanowi załącznika do zeznania podatkowego. Trzeba go złożyć, gdy informacje na temat aktualnego miejsca zamieszkania, danych kontaktowych czy dotyczące rachunku osobistego podatnika są podawane po raz pierwszy albo wymagają aktualizacji.

ZAP-3 można przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej. Zgłoszenie sporządzone na papierowym formularzu należy złożyć w urzędzie skarbowym lub przesłać na jego adres. Może być to dowolny urząd skarbowy w kraju. Numer rachunku bankowego jest bowiem wprowadzany do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) prowadzonego przez ministra finansów. Wszystkie urzędy skarbowe mają dostęp do tych danych. Przekazanie zgłoszenia ZAP-3 przez internet wymaga zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

A jeśli zeznanie już zostało złożone? Podatnik musi zgłosić urzędowi skarbowemu numer swojego rachunku, zanim zostanie dokonany zwrot. Data złożenia zeznania podatkowego nie ma wtedy znaczenia. Ważne, żeby urząd skarbowy dysponował numerem konta podatnika w momencie dokonywania zwrotu nadpłaty. W przeciwnym razie zwróci pieniądze przekazem pocztowym (kwoty nieprzekraczające 23,20 zł są odbierane w kasie).

Przypomnijmy jeszcze, że termin zwrotu nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi, co do zasady, trzy miesiące od dnia złożenia zeznania podatkowego. Krócej poczekają osoby korzystające z ulgi prorodzinnej i posiadacze Karty Dużej Rodziny.

O tym, na jakim etapie jest realizacja zwrotu nadpłaty podatku konkretnemu podatnikowi, można się dowiedzieć dzięki aplikacji „Stan realizacji zwrotów z zeznań rocznych”. Jest ona dostępna na stronach wybranych urzędów skarbowych w kilku województwach, m.in. śląskim, pomorskim czy mazowieckim. Niektóre urzędy informują też na swoich stronach internetowych, z jakiego dnia złożenia zeznania w formie papierowej lub elektronicznej aktualnie realizują zwroty.

Do góry