Podatki

Ulga na zakup kasy nadal obowiązuje

Edyta Szewerniak-Milewska

Zdaniem fiskusa lekarz, przekształcając jednoosobową działalność w spółkę z o.o., nie musi zwracać ulgi, którą otrzymał na zakup kas fiskalnych, ale pod warunkiem że urządzenia będą nadal wykorzystywane. Takie stanowisko zajął dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2016 roku (sygn. 1061-IPTPP3.4512.119.2016.2.ALN).

Lekarka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych i nie jest płatnikiem VAT. W 2015 roku kupiła dwie kasy fiskalne, a następnie otrzymała z urzędu skarbowego zwrot części tego wydatku. W tym roku lekarka rozważa przekształcenie prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę z o.o., której przedmiot działalności będzie tożsamy z obecnym. Nie upłynął jednak okres trzech lat od rozpoczęcia użytkowania kas, a zgodnie z przepisami ustawy o VAT jest to okres niezbędny do zachowania ulgi. Podatniczka zwróciła się więc do fiskusa z pytaniem, czy jeśli obie kasy będą nadal używane w spółce, to musi oddać część kosztów ich zakupu otrzymanych z urzędu skarbowego.

Zdaniem podatniczki, jeśli choć jedna z zakupionych kas będzie nadal używana przez spółkę (kontynuatora), takiego obowiązku nie ma. Druga kasa mogłaby być z kolei wykorzystywana w nowo założonej działalności gospodarczej osoby fizycznej. Chciałaby się jednak upewnić, że mimo iż działalność ta byłaby prowadzona pod tym samym NIP, wraz z przekształceniem konieczny byłby odczyt i wymiana pamięci fiskalnej.

Zmiana formy prawnej

Do tych opinii fiskus odniósł się pozytywnie. Dyrektor łódzkiej skarbówki uznał, że nie ma do czynienia z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Powstały podmiot powinien więc być traktowany jako ten sam podatnik. Oznacza to, że lekarka „przejęłaby” istniejący już obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Spółka kapitałowa, która powstanie w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, nie będzie miała obowiązku zwrotu ulgi z tytułu zakupu dwóch kas rejestrujących nadal użytkowanych przez spółkę, gdyż nie nastąpią przesłanki wynikające z § 6 rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Mówią one o konieczności zwrotu ulgi, jeżeli podatnik w ciągu trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestanie działalności, otworzy likwidację, ogłosi upadłość lub sprzeda przedsiębiorstwo.

Z kolei art. 111 ust. 6 ustawy o VAT mówi, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, jeśli w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania. Jeżeli więc po przekształceniu spółce wystarczy jedna kasa rejestrująca, a druga zostanie zlikwidowana, nastąpi konieczność zwrotu ulgi z tytułu jej zakupu.

Jeżeli kasa nie będzie używana w trybie fiskalnym, lekarka musi dokonać za pomocą serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej urządzenia przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres jej pracy. Musi się to odbyć w obecności pracownika urzędu skarbowego. Po tych czynnościach lekarka będzie mogła wykorzystywać kasę w nowo powstałej działalności gospodarczej po dokonaniu wymiany modułu oraz złożeniu zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz dokonaniu fiskalizacji kasy.

Nowa już bez ulgi

Negatywnie za to odpowiedział fiskus na pytanie, czy jeśli w nowo założonej jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej dokona zakupu nowej kasy fiskalnej, będzie mogła otrzymać zwrot części kosztów jej zakupu.

Przedstawiciel fiskusa zauważył, że ulga z tytułu zakupu kas rejestrujących dotyczy tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, zatem prawo do skorzystania z tej ulgi jest prawem przysługującym podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej. W opisanej sytuacji nowo założona jednoosobowa działalność gospodarcza będzie tym samym podatnikiem, co przed przekształceniem, dlatego też lekarka nie nabędzie ponownie prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących. Nie ma prawa do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup nowych kas, ponieważ nie jest podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie.

Do góry