Podatki

Znowelizowane przepisy dotyczące pełnomocnictw

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeżeli podatnik nie planuje w rocznym rozliczeniu PIT korzystać z ulg podatkowych lub wspólnego rozliczenia z małżonkiem, może zwrócić się do pracodawcy o dopełnienie za niego związanych z tym obowiązków. Wśród lekarzy takich podatników jest jednak raczej niewielu. Bowiem jeśli nawet lekarz nie prowadzi własnej działalności, ma zazwyczaj kilka źródeł przychodu, więc przy rozliczeniu PIT nie może się wyręczyć pracodawcą. Z kolei lekarze-przedsiębiorcy, w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności, mają obowiązek prowadzenia odpowiednich rejestrów i ewidencji, cyklicznego składania deklaracji podatkowych oraz uczestniczenia w postępowaniach kontrolnych i podatkowych. Nie muszą jednak dopełniać tych obowiązków osobiście. Takie rozliczenia często powierzają specjalistom – księgowym, biurom rachunkowym czy doradcom podatkowym. Poza tym zarówno w sprawach formalnych, jak i związanych z prowadzonymi kontrolami czy postępowaniami podatkowymi, a nawet przy składaniu wniosków i odbieraniu zaświadczeń mogą korzystać z pomocy pełnomocnika (może nim być księgowy, doradca podatkowy czy biuro rachunkowe).

Pełnomocnik ogólny

Od lipca br. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące pełnomocnictw, które ułatwią korzystanie z tej instytucji. Przestała obowiązywać zasada, że pełnomocnictwo składa się (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) w organie podatkowym, dopiero gdy postępowanie w konkretnej sprawie zostało już wszczęte. Obecnie pełnomocnictwo ogólne można ustanowić niezależnie od sprawy. Obowiązuje ono do czasu jego odwołania i dotyczy wszystkich spraw podatkowych oraz innych spraw należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, jeżeli tylko nie wymagają one osobistego działania podatnika.

To bardzo korzystna zmiana dla podatników korzystających z usług księgowych, biur rachunkowych czy doradców podatkowych. Ustawodawca podkreśla, że chodziło mu o wyjście naprzeciw potrzebie powierzania przez podatników kompleksowego uprawnienia do ich reprezentowania w sprawach podatkowych, włączając w to także wszelkie typy procedur podatkowych. Ma też nadzieję, że możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego usprawni przebieg postępowań podatkowych i równocześnie uprości reprezentację podatników przez pełnomocnika.

Eksperci Działu Doradztwa Podatkowego Deloitte zwracają uwagę, że zmiany zniosą dotychczasowe uciążliwości związane z obowiązkiem przedkładania pełnomocnictw szczególnych lub urzędowo poświadczonych odpisów tych pełnomocnictw do akt każdej sprawy podatkowej i w konsekwencji uproszczą reprezentowanie strony przez pełnomocnika. Tym bardziej że pełnomocnik ogólny będzie mógł zostać ustanowiony zarówno w momencie, gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa, jak i w jej toku. Przewidziano także możliwość, że podatnik może nie chcieć upoważniać pełnomocnika do prowadzenia wszystkich swoich spraw. Jeżeli chce go upoważnić tylko we wskazanej sprawie podatkowej lub innej należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, może ustanowić pełnomocnika szczególnego.

Co ważne, wprowadzono też zasadę, że adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, jest obowiązany działać za podatnika jeszcze przez dwa tygodnie od dnia wypowiedzenia, chyba że ten zwolni go z tego obowiązku.

Nowe wzory formularzy

Lekarze, którzy chcieliby ustanowić do swoich spraw podatkowych takiego pełnomocnika, muszą zgłosić to na odpowiednich formularzach. Od 1 lipca br. obowiązują nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1). Składa się je za pośrednictwem internetu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) za pomocą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Składanie pełnomocnictw ogólnych do CRPO nie podlega opłacie skarbowej. Dostęp do rejestru mają tylko organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

Do góry