Nowości

Neurologia: Wysiłek fizyczny dobry na wszystko?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Wykazano, że ćwiczenia aerobowe są przydatne w otępieniu naczyniopochodnym.

Otępienie naczyniopochodne jest drugą co do częstości przyczyną otępienia, po chorobie Alzheimera. Choroba małych naczyń mózgowia odgrywa istotną rolę w częstości przyczyną otępienia, po chorobie Alzheimera. Choroba małych naczyń mózgowia odgrywa istotną rolę w rozwoju zmian niedokrwiennych naczyń podkorowych. Jest ona definiowana jako obecność uszkodzeń istoty białej (WNLs) oraz udarów lakunarnych.

Autorzy badania ocenili skuteczność treningu aerobowego w aspekcie funkcji poznawczych oraz czynności dnia codziennego wśród dorosłych z podkorowymi zmianami niedokrwiennymi mózgowia. Wykonano pojedynczo zaślepione randomizowane badanie, porównując wpływ sześciomiesięcznego, wykonywanego trzy razy w tygodniu treningu aerobowego, ze standardową opieką medyczną. Narzędziem porównawczym była podskala ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale). Siedemdziesięciu dorosłych przydzielono losowo do grupy wykonującej trening aerobowy lub poddanej zwykłej opiece (średnia wieku 74 lata, 51 proc. kobiet, n = 23 w grupie). Rezultaty testu ADAS-Cog wykonanego po sześciomiesięcznym okresie badania wykazały znaczącą poprawę w wynikach wykonania testu w porównaniu z grupą kontrolną (– 1,71 różnicy punktowej w wykonaniu testu). Porównanie międzygrupowe wykazało znaczące różnice faworyzujące grupę poddaną treningowi aerobowemu w trakcie testu sześciu minut chodu (różnica 30,35 m) oraz w rozkurczowym ciśnieniu krwi (różnica – 6,89 mmHg).

Autorzy badania wnioskują wstępnie o skuteczności sześciomiesięcznego treningu w grupie wykonującej trening aerobowy trzy razy w tygodniu (osoby z otępieniem naczyniopochodnym) w porównaniu ze standardową opieką medyczną. Autorzy badania klasyfikują pracę jako wykazującą małą, lecz znaczącą poprawę w wykonaniu testu ADAS-Cog.

Komentarz

Otępienie naczyniopochodne jest związane z modyfikowalnymi i niemodyfikowalnymi czynnikami ryzyka, takimi jak: wiek, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, migotanie przedsionków. Niewątpliwie ćwiczenia fizyczne o umiarkowanym natężeniu wykonywane regularnie mogą wpłynąć w pewnym stopniu na występowanie nadciśnienia tętniczego i otyłości, a tym samym zmniejszyć natężenie zmian niedokrwiennych w obrębie mózgowia. Jest możliwe także występowanie mechanizmów niejako hartujących naczynia mózgowia na warunki nieznacznego niedokrwienia poprzez ochronny wpływ wysiłku fizycznego.

Do góry