Podatki

Korzystniejsze zasady amortyzacji

Edyta Szewerniak-Milewska

Od 12 sierpnia 2017 roku lekarze prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na zmienionych, dużo korzystniejszych zasadach. Co więcej, prawo do takich odpisów dotyczy również środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 roku oraz dokonanych od tego dnia zaliczek na poczet nabycia tych środków

Amortyzacja jednorazowa to zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całości ceny nabycia środka trwałego. Podlegają jej środki trwałe zaliczone do grup od 3 do 6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Oznacza to, że jednorazowo można amortyzować kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT), maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT), specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5 KŚT), urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT) oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8 KŚT) – tu właśnie zaliczane jest m.in. wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny.

Do góry