Farmakoterapia

Więcej optymizmu w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ostateczna końcowa analiza badania Keynote-189, zaprezentowana na ASCO 2020 (American Society of Clinical Oncology), przynosi spektakularne dane i przełom w leczeniu niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Wśród nowych doniesień podczas (wirtualnego) kongresu ASCO znalazła się końcowa analiza badania klinicznego Keynote-189, dotyczącego immunoterapii niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP).

W badaniu oceniano skuteczność pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią (pemetreksed i związki platyny – cisplatyna lub karboplatyna) w porównaniu z samą chemioterapią w leczeniu 1 rzutu u chorych na NDRP z przerzutami i bez mutacji w genie EGFR oraz bez rearanżacji genu ALK. Okres obserwacji wynosił średnio 31 miesięcy.

Okazało się, że pembrolizumab w połączeniu z chemioterapią u chorych na przerzutowego NDRP zmniejszał ryzyko zgonu o 44% w porównaniu z samą chemioterapią, mediana czasu przeżycia całkowitego wynosiła 22 miesiące w grupie chorych otrzymujących terapię skojarzoną i tylko 10,6 miesiąca u chorych otrzymujących chemioterapię. Ogólna odpowiedź na leczenie wynosiła 48,3% dla immunoterapii w połączeniu z chemioterapią vs. 19,9% dla samej chemioterapii. Podwoiła się również mediana przeżycia wolnego od progresji. 46% chorych leczonych terapią skojarzoną żyje ponad 2 lata. Zysk terapii skojarzonej jest oczywisty. W porównaniu ze standardowym leczeniem zaawansowanego raka płuca okazuje się ona znacznie skuteczniejsza.

Przełom ten zapowiadał się już dzięki wcześniejszym rejestracjom pembrolizumabu w połączeniu z chemioterapią (chemioimmunoterapia w 1 linii zgodnie z rekomendacjami European Society of Medical Oncology [ESMO] jest w wielu krajach rutynowo stosowana u chorych na NDRP). Już wtedy znano skuteczność łączenia chemioterapii z immunoterapią z powodu synergii obu metod. Chemioterapia powoduje zniszczenie komórek nowotworowych i uwolnienie antygenów nowotworowych (nowotwór staje się bardziej immunogenny, czyli silniej aktywuje układ odpornościowy). Ponadto na komórkach nowotworowych pojawiają się różne cząsteczki, dzięki którym limfocyty T cytotoksyczne łatwiej rozpoznają komórki nowotworowe.

Niestety w Polsce ta terapia nadal nie jest refundowana i w związku z tym praktycznie nie jest dostępna dla naszych chorych. Sytuacja nie zmieniła się 1 września 2020 r., wraz z publikacją nowej listy refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia, na której ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nowe immunoterapie

Z tym pozytywnym doniesieniem na ASCO zbiegły się ostatnie rejestracje nowych immunoterapii w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) zarejestrowała nowe [...]

Leki ukierunkowane molekularnie

Doniesienia na ASCO na podstawie nowych badań klinicznych wskazują też na postęp w leczeniu NDRP dokonujący się dzięki nowo rejestrowanym innowacyjnym lekom [...]

Oferta po polsku

W Polsce dla chorych na NDRP nie są refundowane wszystkie metody leczenia o udowodnionej skuteczności. W ramach programu B6 „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” możliwe [...]

Łączenie immunoterapii z chemioterapią

Postęp w leczeniu NDRP dokonuje się od jakiegoś czasu dzięki uzyskaniu pozytywnych wyników łączenia immunoterapii z chemioterapią, co stanowiło punkt wyjścia do dalszych [...]

Do góry