Badania kliniczne

INTERLINK-1

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa monalizumabu z cetuksymabem w porównaniu z placebo z cetuksymabem w nawrotowym lub przerzutowym raku głowy i szyi

Celem prezentowanego badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa monalizumabu i cetuksymabu w porównaniu z placebo i cetuksymabem u pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem głowy i szyi (R/M SCCHN – recurrent/metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck). INTERLINK-1 to randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe, globalne badanie III fazy.

Do góry