Badania kliniczne

DREAMM 7

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa belantamabu mafodotyny, bortezomibu i deksametazonu w porównaniu z daratumumabem, bortezomibem i deksametazonem u uczestników z nawrotowym/opornym na leczenie szpiczakiem mnogim

Celem badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności belantamabu mafodotyny w skojarzeniu z bortezomibem/deksametazonem (ramię A) w porównaniu z daratumumabem w skojarzeniu z bortezomibem/deksametazonem (ramię B) u uczestników z nawrotowym szpiczakiem mnogim. Jest to randomizowane, otwarte badanie III fazy.

Do góry