Przypadek kliniczny

Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek

lek. Katarzyna Mitrosz

dr hab. n. med. Alicja Rydzewska-Rosołowska

dr n. med. Katarzyna Kakareko

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryszko

II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

lek. Katarzyna Mitrosz

II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

tel. 85 831 78 72

  • Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek (AIN) jest schorzeniem o złożonej etiologii, przebiegającym pod postacią ostrego uszkodzenia nerek (AKI)
  • Główną przyczynę AIN stanowi stosowanie leków (antybiotyków β-laktamowych, NLPZ i PPI). W związku z coraz powszechniejszą polipragmazją lekarze wielu specjalności będą się często spotykać z negatywnymi skutkami AIN dotyczącymi układu moczowego
  • Artykuł stanowi opis postępowania diagnostyczno-terapeutycznego na przykładzie pacjenta z AKI w przebiegu AIN o etiologii polekowej  

Opis przypadku

Mężczyzna, 26 lat, zawodowy sportowiec, został przyjęty do kliniki nefrologii z powodu utrzymujących się od 2 dni dolegliwości bólowych w okolicy lędźwiowej, którym towarzyszyły bóle brzucha oraz upośledzenia funkcji nerek – stężenie kreatyniny 2,89 mg/dl. Jak dotąd mężczyzna nie chorował na nic przewlekle, w ostatnich dniach stosował niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) z powodu zgłaszanych dolegliwości bólowych. W okresie poprzedzającym hospitalizację pacjent przebywał na dwutygodniowym zgrupowaniu sportowym, podczas którego uczestniczył w intensywnych treningach fizycznych.

 

W badaniu przedmiotowym z odchyleń od normy stwierdzono dodatni objaw Goldflama po stronie prawej oraz podwyższone wartości ciśnienia tętniczego – 147/79 mmHg. W dniu przyjęcia w badaniach laboratoryjnych uzyskano: podwyższone stężenie kreatyniny (2,89 mg/dl), wzrost aktywności kinazy kreatynowej (CK – creatine kinase; 1949 j.m./l, norma: 30-200 j.m./l), dehydrogenazy mleczanowej (LDH – lactate dehydrogenase; 353 j./l, norma: 125-220 j./l), nieznacznie podwyższoną aktywność aminotransferazy asparaginowej (AspAT – aspartate aminotransferase; 73 j./l, norma: 5-50 j./l), prawidłowe stężenie kwasu moczowego 6,4 mg/dl (norma: 3,5-7,2 mg/dl), wapnia 2,27 mmol/l (norma: 2,1-2,55 mmol/l) i fosforanów 1,35 mmol/l (norma: 0,74-1,52 mmol/l). W morfologii krwi obwodowej, poza stężeniem hemoglobiny 13,7 g/dl, bez nieprawidłowości. Badanie ogólne moczu wykazało erytrocyturię (3-4 erytrocyty wpw), leukocyturię (10-15 leukocytów wpw) oraz białkomocz – 1,32 g w dobowej zbiórce moczu.

W wykonanej diagnostyce obrazowej:

  • zdjęcie rentgenowskie jamy brzusznej nie wykazało nieprawidłowości
  • w USG jamy brzusznej uwidoczniono nerki bez zastoju moczu, obie o wzmożonej echogeniczności
  • tomografia jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez środka kontrastowego uwidoczniła obniżoną densyjność wątroby
  • w rezonansie jamy brzusznej ze środkiem kontrastowym stwierdzono nerki o zatartym zróżnicowaniu korowo-rdzeniowym z cechami obrzęku, wzmacniające się niejednorodnie po podaniu środka cieniującego, z różnej wielkości obszarami słabszego zakontrastowania.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przewlekła choroba nerek vs ostre uszkodzenie nerek

W pierwszej kolejności należy się zastanowić, czy u pacjenta doszło do upośledzenia funkcji nerek w przebiegu ostrego uszkodzenia nerek (AKI – acute kidney injury), [...]

Mechanizm uszkodzenia – przed-, poza- czy nerkowe AKI

W kolejnym kroku diagnostycznym należy odpowiedzieć na pytanie: czy do AKI doszło w mechanizmie przed-, poza- czy nerkowym? Przede wszystkim należy wykluczyć przeszkodę [...]

Etiologia AKI

W kolejnym kroku powinniśmy dążyć do ustalenia etiologii AKI. Jest to zespół powstający w następstwie działania wielu czynników chorobowych – od przedłużającego się [...]

Rozpoznanie i leczenie

Po przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej rozpoznano ostre uszkodzenie nerek, najprawdopodobniej w przebiegu ostrego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek.

Omówienie

Pierwszy raz pojęcie ostrego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek zostało użyte przez Councilmana w 1898 r. do opisu zmian, które obserwowano w badaniu autopsyjnym nerek [...]

Do góry