Rzadkie choroby zapalne OUN
Część 2. Neurosarkoidoza

dr n. med. Marcin Wnuk1,2
lek. Alicja Kępińska-Wnuk1,2
dr n. med. Monika Marona1,2
dr n. med. Jeremiasz Jagiełła1,2
dr n. med. Amira Bryll3,4
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela3,4
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik1,2

1Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

2Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

3Katedra Radiologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

4Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marcin Wnuk

Katedra i Klinika Neurologii,

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: marcin.wnuk@uj.edu.pl

  • W drugim z serii artykułów poświęconych rzadkim chorobom zapalnym ośrodkowego układu nerwowego przedstawiono aktualne informacje dotyczące symptomatologii, diagnostyki i leczenia neurosarkoidozy w praktyce klinicznej

Sarkoidoza jest wieloukładową chorobą zapalną przebiegającą z tworzeniem nieserowaciejących ziarniniaków w zajętych narządach. Proces chorobowy najczęściej obejmuje płuca, śródpiersiowe węzły chłonne, oczy i skórę1. U 5-10% pacjentów dochodzi do zajęcia układu nerwowego, określanego mianem neurosarkoidozy2, przy czym u połowy tych chorych objawy neurologiczne stanowią pierwszą postać sarkoidozy układowej3. Zakres obrazu klinicznego neurosarkoidozy jest szeroki, ponieważ ziarniniaki mogą zająć każdą część układu nerwowego, tj. mózg, rdzeń kręgowy, opony mózgowo-rdzeniowe, nerwy czaszkowe i obwodowe.

Proces diagnostyczny neurosarkoidozy obejmuje badania mające na celu potwierdzenie zajęcia układu nerwowego, sprawdzenie, czy objęte procesem chorobowym są także inne narządy, wykluczenie innej etiologii, zwłaszcza infekcyjnej i nowotworowej, oraz biopsyjne potwierdzenie rozpoznania3.

W leczeniu neurosarkoidozy stosuje się steroidy i inne leki immunosupresyjne, ale obiecującą opcję terapeutyczną w postaciach opornych stanowią przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów α (TNFα – tumor necrosis factor alpha). W niniejszym artykule zostaną przedstawione aktualne informacje dotyczące symptomatologii, diagnostyki oraz leczenia neurosarkoidozy w praktyce klinicznej.

Epidemiologia

Roczną zapadalność na sarkoidozę szacuje się na 1-40/100 000 osób3, przy czym jest ona wyższa u Afroamerykanów i osób pochodzących ze Skandynawii4, a niższa w południowo-wschodniej Azji5. Szczyt zapadalności na sarkoidozę przypada na 3-5 dekadę życia3, ale choroba może wystąpić także u dzieci i osób starszych4. Zapadalność u obu płci jest podobna, ale u kobiet objawy mogą wystąpić w późniejszym wieku (nawet po 50 roku życia1) i częściej obejmują zapalenie błony naczyniowej oka, zmiany skórne6 i neurologiczne5, a rzadziej płucne w porównaniu z mężczyznami6.

Początkowe objawy sarkoidozy mają zwykle charakter podostry, rzadziej ostry5, a u 20-30% pacjentów są poprzedzone niespecyficznymi dolegliwościami pod postacią gorączki, zmęczenia, utraty apetytu, nocnych potów i utraty masy ciała4. Objawy sarkoidozy mogą występować w charakterystycznych kombinacjach, takich jak zespół Löfgrena (definiowany jako współwystępowanie gorączki, zapalenia stawów skokowych, rumienia guzowatego i limfadenopatii wnęk5) i zespół Heerfordta (ziarniniakowate zapalenie błony naczyniowej oka, ślinianki przyusznej i podżuchwowej oraz neuropatia czaszkowa, zwykle dotycząca nerwu twarzowego5). Najczęściej zajęte narządy w przebiegu sarkoidozy to:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patofizjologia

Patogeneza choroby nie jest w pełni poznana, jednak zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe przyczyniają się do nasilonej odpowiedzi ziarniniakowej2. Krewni [...]

Symptomatologia

W przebiegu sarkoidozy może dojść do zajęcia praktycznie każdej części układu nerwowego, choć najczęściej dotyczy ona nerwów czaszkowych i opon mózgowo-rdzeniowych3. [...]

Badania diagnostyczne

Rezonans magnetyczny z kontrastem gadolinowym stanowi badanie z wyboru w ocenie pacjentów z klinicznym zajęciem OUN. Nieprawidłowości w tym badaniu stwierdza [...]

Rozpoznanie

Nie istnieje pojedynczy test diagnostyczny dla sarkoidozy2. Według połączonego stanowiska trzech towarzystw naukowych – American Thoracic Society, European Respiratory Society i [...]

Rokowanie

U ok. 1/3 chorych z sarkoidozą objawy wycofują się w ciągu 2 lat, szczególnie gdy zajęty jest jeden układ; u kolejnej [...]

Diagnostyka różnicowa

W diagnostyce różnicowej neurosarkoidozy należy wziąć pod uwagę następujące procesy3,4:

Leczenie

Strategia leczenia neurosarkoidozy opiera się głównie na opinii ekspertów i wynikach małych badań retrospektywnych, ponieważ brakuje obecnie randomizowanych badań klinicznych3,21. Intensywność [...]

Kwestia ciąży i karmienia piersią

Jak wykazano w amerykańskim rejestrze obejmującym ponad 7 milionów urodzeń w ciągu 8 lat i podgrupę 678 ciężarnych pacjentek z sarkoidozą, [...]

Podsumowanie

Neurosarkoidoza to choroba o wielu twarzach, która może objąć każdy element układu nerwowego. W diagnostyce istotne są: potwierdzenie zajęcia układu nerwowego, [...]

Do góry