Charakterystyka zespołów z kręgu zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia

lek. Krystyna Gospodarczyk-Szot

Poradnia Neurologiczna, Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej

Adres do korespondencji:

Krystyna Gospodarczyk-Szot

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

e-mail: krysiaszot@wp.pl

  • W artykule szczegółowo omówiono epidemiologię, przebieg naturalny, diagnostykę i postępowanie, w tym leczenie immunomodulujące, zespołów z kręgu zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia
  • Szczególny nacisk położono na różnicowanie tych zespołów ze stwardnieniem rozsianym, poruszono też kwestię nowych terapii, przede wszystkim z użyciem przeciwciał monoklonalnych

Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia (NMO – neuro­myelitis optica; choroba Devica) to autoimmunologiczna choroba ośrodkowego układu nerwowego o podłożu zapalno-demielinizacyjnym i poważnym rokowaniu. Należy do cho­rób rzadkich, chorobowość wśród rasy białej wynosi około 1/100 000. Pierwsze opisy tej jednostki chorobowej pochodzą z XIX wieku. W wyniku przełomowych dla zrozumienia etiopatogenezy i wyodrębnienia tej jednostki chorobowej odkryć i wyników badań w 2007 r. sformułowano nowe pojęcie – choroby z kręgu zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia (NMOSD – neuromyelitis optica spectrum dis­orders).

W 2015 r. zostały opublikowane kryteria diagnostyczne, w których usystematyzowano standardy rozpoznania zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia, co jest kluczowe przy włączaniu odpowiedniej terapii. W ostatnich latach wdrożono także nowe metody immunoterapii, nadal trwają też badania w tym zakresie. Istotny jest fakt, że leczenie w chorobie Devica jest odmienne niż w stwardnieniu rozsianym, dlatego konieczna jest prawidłowa diagnostyka różnicowa tych dwóch jednostek chorobowych.

Obraz kliniczny w typowych przypadkach NMOSD obejmuje pozagałkowe zapalenie nerwów wzrokowych, często występujące obustronnie, oraz poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. Przebieg choroby jest bardzo ciężki, nieleczona powoduje inwalidztwo i ślepotę u blisko 50% pacjentów, jedna trzecia chorych umiera w ciągu pięciu lat od pojawienia się pierwszych objawów1.

Pierwszy opis neuromyelitis optica pochodzi z 1894 r. z Lyonu. Profesor Devic określał tę jednostkę jako ciężkie schorzenie o jednofazowym przebiegu i niepomyślnym rokowaniu2. Przez wiele kolejnych lat choroba Devica była uznawana za wariant stwar...

Według obecnie obowiązującej definicji NMOSD to heterogenne zespoły objawów związane lub nie z obecnością przeciwciał przeciwko akwaporynie 4, które spełniają kryteria rozpoznania według Wingerchucka z 2015 r. Zalicza się do nich klasyczną postać zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia Devica, a także LETM, nawrotowe izolowane zapalenie nerwów wzrokowych (RION – relapsing isolated optic neuritis) czy obustronne zapalenie nerwów wzrokowych (BON – bilateral optic neuritis) (tab. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia i przebieg naturalny

Częstość występowania choroby Devica wynosi 0,5-4,4/100 000 (zależnie od szerokości geograficznej) i jest najwyższa w populacji Dalekiego Wschodu6. W Europie częstość występowania NMOSD jest [...]

Obraz kliniczny

Podstawowe, opisywane już przez profesora Devica objawy choroby obejmują współistnienie zapalenia nerwów wzrokowych i poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego. Dziś jednak wiadomo, że [...]

Zapalenie nerwów wzrokowych

Zapalenie nerwu wzrokowego w NMO/NMOSD cechuje się często znacznie cięższym przebiegiem i poważniejszym rokowaniem niż w stwardnieniu rozsianym11. Zmiany w nerwach wzrokowych często są obustronne, [...]

Poprzeczne zapalenie rdzenia

Zajęcie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby Devica przybiera zazwyczaj formę LETM. Typowe objawy to spastyczny niedowład kończyn dolnych lub – rzadziej – [...]

Objawy zajęcia OUN

Wbrew pierwszym klasycznym opisom NMO zmiany w obrębie mózgowia stwierdza się u ponad połowy pacjentów z dodatnim wynikiem przeciwciał przeciwko AQP4, natomiast u około 10% [...]

Diagnostyka

Podstawowym badaniem diagnostycznym w przypadku podejrzenia NMOSD jest rezonans magnetyczny mózgu i rdzenia kręgowego z dożylnym podaniem środka kontrastowego (ryc. 1 i 2).

Kryteria diagnostyczne NMOSD

Obecnie obowiązujące kryteria rozpoznania zespołów z kręgu NMOSD zostały opublikowane w 2015 r. przez Wingerchucka i wsp.15. Opierają się one na obrazie klinicznym, wynikach [...]

Diagnostyka różnicowa

{{{|Tabela 5}}}

Postępowanie

Ze względu na ciężki przebieg choroby bardzo istotne jest jej wczesne rozpoznanie i wdrożenie adekwatnego leczenia już po pierwszym rzucie choroby. Badania [...]

Podsumowanie

W ostatnich latach poszerzyła się znacznie wiedza o patomechanizmie i obrazie klinicznym chorób z kręgu zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia, rozwinęły się możliwości diagnostyczne, pojawiły się [...]

Do góry