Doniesienia kongresowe

ASCO 2016 – przedstawiamy wybrane doniesienia z zakresu uroonkologii klinicznej

Lek. Bartosz Itrych

Oddział Onkologii Klinicznej, Szpital Onkologiczno--Kardiologiczny Magodent, Warszawa

Adres do korespondencji: Lek. Bartosz Itrych, Oddział Onkologii Klinicznej, Szpital Onkologiczno-Kardiologiczny Magodent, ul. Fieldorfa 40, 04-125 Warszawa, e-mail: bartosz.itrych@wp.pl

Podczas konferencji ASCO, która odbyła się w czerwcu 2016 roku, zaprezentowano liczne doniesienia z wielu obszarów onkologii klinicznej. W artykule skoncentrowano się na informacjach z zakresu uroonkologii, mających ewentualną implikację w codziennej praktyce klinicznej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.am.asco.org.
Pierwszą część pracy poświęcono omówieniu wybranych prezentacji dotyczących wyników przeprowadzonych badań klinicznych na temat skuteczności leczenia miejscowego, systemowego nowymi cząsteczkami oraz już obecnymi w praktyce klinicznej, lecz w skojarzeniu z innymi lekami bądź w innym systemie ordynacji.
W drugiej części artykułu przedstawiono wybrane zagadnienia poruszane podczas sesji edukacyjnych.

Rak gruczołu krokowego (RGK) jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych mężczyzn w Europie i przeważnie występuje po 65. r.ż. Czas przeżycia chorych na raka gruczołu krokowego opornego na kastrację jest ograniczony. Konieczne jest dalsze opracowywanie nowych strategii leczenia w oparciu o mechanizmy często zależne od czynników genetycznych. U większości chorych w pierwszym etapie stosuje się leczenie obniżające stężenie androgenów (kastracja chirurgiczna lub farmakologiczna). U części pacjentów dochodzi do powstania oporności na leczenie hormonalne pierwszej linii pomimo pierwotnej wysokiej hormonowrażliwości. Pacjenci w dobrym stanie ogólnym z szybką progresją zmian przerzutowych lub nasilonymi dolegliwościami związanymi z nowotworem powinni być kwalifikowani do chemioterapii.

Wybrane wyniki badań klinicznych

Docetaksel stosowany w skojarzeniu z prednizonem pozwala na wydłużenie mediany czasu przeżycia o mniej więcej dwa miesiące i uzyskanie lepszej kontroli bólu w porównaniu z podawaniem mitoksantronu z prednizonem. Skuteczność docetakselu w skojarzeniu z prednizonem i prednizolonem u pacjentów z hormononiezależnym rakiem gruczołu krokowego oceniano w wieloośrodkowym randomizowanym badaniu III fazy TAX 327. Jest to lek przeciwnowotworowy, który działa poprzez pobudzanie łączenia tubuliny w trwałe mikrotubule oraz hamuje ich rozpad.

Podczas konferencji ASCO zaprezentowano wyniki randomizowanego badania fazy III – SPCG12, gdzie oceniano różnicę pomiędzy obserwacją a zastosowaniem chemioterapii uzupełniającej docetakselem podawanym w monoterapii chorym z rozpoznaniem raka grucz...

Kabazytaksel to lek przeciwnowotworowy nowszej generacji, działający poprzez zakłócenie sieci połączeń mikrotubul w komórkach. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania oceniano w międzynarodowym, wieloośrodkowym badaniu III fazy – TROPIC. Można roz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sesje edukacyjne

Podczas sesji edukacyjnych omówiono kontrowersyjne problemy diagnostyczno-lecznicze. Szczególną uwagę zwrócono na ewentualną konieczność modyfikacji oceny stopnia złośliwości raka gruczołu krokowego – [...]

Podsumowanie

1. Zainteresowanie leczeniem systemowym chorych na raka gruczołu krokowego wzrosło w ostatnich latach.
Do góry