Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Pembrolizumab w zaawansowanych postaciach raka Merkla

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wstęp

Merkel podstawnokomórkowy należy do raków skóry o potencjalnie agresywnym przebiegu. Klasyczna chemioterapia nie jest skuteczna. Blokowanie receptora programowanej śmierci 1 (ang. programmed cell death 1 – PD-1) może być obiecującą opcją terapii ze względu na obecność receptorów PD-L1 i komórek T specyficznych dla MCPyV z ekspresją PD-1.

Metoda

Do badania włączono chorych na raka Merkla uprzednio nieleczonych systemowo. Chorzy otrzymywali pembrolizumab (anty-PD-1) w dawce 2 mg/kg/m.c. co trzy tygodnie. Głównym punktem końcowym był odsetek odpowiedzi obiektywnych. Ocena skuteczności była ...

Do góry