Aktualności naukowe

Porównanie kabozantynibu z sunitynibem jako terapia pierwszej linii u pacjentów z przerzutowym rakiem nerki z pośrednimi oraz złymi czynnikami prognostycznymi: badanie ALLIANCE A031203 CABOSUN

Dr n. med. Beata Jagielska

kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

CEL

Kabozantynib jest doustnym inhibitorem, receptorem naczyniowego czynnika wzrostu (VEGF2), MET oraz AXL i jest standardowym leczeniem II linii jasnokomórkowego przerzutowego raka nerki. W wieloośrodkowym randomizowanym badaniu II fazy porównano terapię kabozantynibem z sunitynibem w pierwszej linii leczenia.

METODY I PACJENCI

Do badania włączono pacjentów z rozpoznanym jasnokomórkowym rakiem nerki wcześniej nieleczonych z powodu przerzutowego raka nerki (nefrektomia nie była konieczna), w stanie sprawności 0-2 z pośrednimi oraz złymi czynnikami prognostycznymi. Pacjent...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

METODY I PACJENCI

Do badania włączono pacjentów z rozpoznanym jasnokomórkowym rakiem nerki wcześniej nieleczonych z powodu przerzutowego raka nerki (nefrektomia nie była konieczna), w [...]

WYNIKI

Od lipca 2013 do lutego 2015 roku zostało zrandomizowanych 157 chorych (w grupie otrzymujących kabozantynib było 79 chorych, w grupie z [...]

WNIOSKI

Terapia kabozantynibem istotnie statystycznie wydłuża PFS oraz zwiększa odsetek obiektywnych odpowiedzi w porównaniu do standardowej terapii pierwszej linii sunitynibem u pacjentów [...]

Do góry