Aktualności naukowe

Abirateron w skojarzeniu z całkowitą blokadą androgenową (ADT) przynosi korzyści w uogólnionym raku gruczołu krokowego

Dr n. med. Beata Jagielska

kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wyniki dwóch zaprezentowanych na tegorocznej konferencji ASCO badań wskazują, że skojarzenie abirateronu z całkowitą blokadą androgenową (ADT) zastosowane w I linii leczenia wydłuża czas przeżycia (OS) u pacjentów z nowo rozpoznanym uogólnionym rakiem stercza.

W badaniu LATITUDE zaobserwowano, że dodanie abirateronu z prednizolonem do standardowej hormonoterapii przełożyło się na 38-proc. poprawę przeżycia w porównaniu do placebo u pacjentów, którzy nigdy nie byli leczeni hormonoterapią (HR 0,62; P<0,0001).

Podobne wyniki uzyskano w badaniu STAMPEDE, gdzie wykazano poprawę przeżycia o 37 proc. (HR 0,63; P=0,0000012). Mediana ogólnego przeżycia nie została osiągnięta w tym badaniu, jednak szacunki wskazują na wydłużenie OS z 3,5 do 6,5 roku, co byłoby...

Do góry