Doniesienia kongresowe

ESMO 2017 – przegląd wyników najważniejszych badań

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. Bartosz Spławski, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

W dniach 8-12 września 2017 roku odbył się w Madrycie 42. kongres ESMO. European Society for Medical Oncology jest organizacją zajmującą się onkologią kliniczną, a jej nadrzędnym celem jest poprawa wyników leczenia nowotworów.

Założona w 1975 roku ESMO ma europejskie korzenie, jednak jej zasięg jest globalny. Skupia 16 tys. specjalistów z przeszło 130 krajów. Doświadczenie ponad 40 lat wspólnych prac wielu ekspertów umożliwia przedstawianie międzynarodowych zaleceń dotyczących kompleksowego leczenia chorób nowotworowych.

RAK PIERSI

W badaniu III fazy MONARCH 3 porównywano dodanie abemacyklibu do inhibitorów aromatazy (letrozolu (L) lub anastrazolu (A)) v. placebo (P) + IA u pacjentek po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi (HR+/HER2-), które nie miały wcześniej stosowanego leczenia systemowego w przerzutach.

Głównym celem badania była ocena czasu wolnego od progresji choroby (PFS). Cele drugorzędne obejmowały wskaźnik obiektywnych odpowiedzi (ORR) i bezpieczeństwo.

PFS był znacznie przedłużony (HR – 0,543) – mediana PFS nie została osiągnięta w ramieniu z abemacyklibem, natomiast w ramieniu z placebo wyniosła 14,7 mies. Odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) wyniósł 59 proc. w ramieniu z abemacyklibem i 44 proc. w ramieniu z placebo. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi (A v. P) były: biegunka w każdym stopniu – 81,3 v. 29,8 proc., w stopniu 3 – 9,5 v. 1,2 proc.; neutropenia – 41,3 v. 1,9 proc. (w stopniu 3 i 4 – 21,1 v. 1,2 proc.) i zmęczenie – 40,1 proc. (stopień 3:1,8 proc.) v. 31,7 proc. (stopień 3:0 proc.).

Wykazano, że abemacyklib + IA mają tolerowany profil bezpieczeństwa i są skuteczną metodą leczenia u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi (HR+/HER2-), znacząco poprawiając PFS i ORR.

Zaprezentowano także dalsze wyniki dotyczące obiektywnych odpowiedzi z badania III fazy OlympiAD, w którym porównywano monoterapię olaparybem v. standardowa monoterapia wg wyboru lekarza u pacjentek z HER2-ujemnym przerzutowym rakiem piersi (mBC) z mutacją germinalną w genie BRCA (gBRCAm).

U pacjentek z mierzalną chorobą wskaźnik obiektywnych odpowiedzi (ORR) wynosił 59,9 proc. w przypadku olaparybu (n = 167): całkowita odpowiedź [CR] – 9 proc., odpowiedź częściowa [PR] – 50,9 proc., stabilizacja choroby [SD] – 25,1 proc.; progresja choroby [PD] – 15 proc.) i 28,8 proc. u pacjentów leczonych zgodnie z wyborem badacza (n = 66): CR – 1,5 proc., PR – 27,3 proc., SD – 37,9 proc., PD – 33,3 proc. Mediana najlepszych odpowiedzi procentowych w porównaniu z wartością wyjściową zmian targetowych wynosiła 45,1 proc. w przypadku olaparybu i 14,8 proc. w ramieniu kontrolnym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

RAK PŁUCA

Zaprezentowano obiecujące wyniki badania III fazy PACIFIC oceniającego wpływ stosowania durwalumabu (MEDI4736) w porównaniu do placebo (P) jako leczenia uzupełniającego po [...]

NOWOTWORY GŁOWY I SZYI

Przedstawiono wstępne wyniki badania jednoramiennego, II fazy – HAWK – durwalumab w monoterapii w leczeniu nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego rejonu [...]

NOWOTWORY UKŁADU MOCZOWEGO

Ciekawych danych dostarczyła analiza podgrup w badaniu CheckMate 214 oceniającego skuteczność niwolumabu (NIVO) w połączeniu z ipilimumabem (IPI) w porównaniu z [...]

NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO

Zaprezentowano ostateczną analizę wyników badania III fazy JACOB – pertuzumab (P) + trastuzumab (H) + chemioterapia (CT) v. placebo (PLA) + [...]
Do góry